Home

Ilość odsłon: 4642   Data publikacji:  2007-04-03

 Hajnówka , dnia 2007-04-02

RADA MIASTA  HAJNÓWKA

 BRM.0150-2/07

 Mieszkańcy Miasta Hajnówka

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / zwołuję obrady V sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 12 kwietnia 2007 r. godz. 15.00 w SALI ŚLUBÓW Urzędu Miasta Hajnówka.

 P o r z ą d e k   o b r a d .

1.

Otwarcie sesji

 

2.

Przyjęcie porządku obrad.

 

3.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w przedterminowych wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego  zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r.

 

4.

Zamknięcie obrad.

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Leonard Kulwanowski


 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444