Home

Ilość odsłon: 3282   Data publikacji:  2007-03-29

 

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referenta – w Referacie Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska w Urzędzie Miasta Hajnówka

  1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe, pożądane kierunki :ochrona środowiska,

administracja, prawo,

b) umiejętność obsługi komputera,

c) znajomość technik pracy biurowej,

d) znajomość ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

i zmianie Kodeksu Cywilnego.

  1. Wymagania dodatkowe:

a) wysoka kultura osobista,

b) asertywność,

c) komunikatywność,

d) umiejętność pracy w zespole.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego.

    b) organizowanie pracy i prowadzenie obsługi biurowej Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

    c) przygotowywanie przetargów na najem lokali użytkowych.

    d) współpraca z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie zarządzania budynkami komunalnymi.

  1. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

d) kwestionariusz osobowy

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiściew siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, pocztą elektroniczną na adres:

( hajnowka@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres Urzędu Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka z dopiskiem :

Dotyczy naboru na stanowisko Referenta w Referacie Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w terminie do dnia 23 kwietnia 2007r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Hajnówka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Aleksego Zina 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.).

Hajnówka, dnia 28.03.2007 r.


 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444