Home

Ilość odsłon: 5264   Data publikacji:  2007-03-26


BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referenta – w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miasta Hajnówka

  1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe : rachunkowość , finanse, administracja,

b) umiejętność obsługi komputera,

c) znajomość księgowości i technik pracy biurowej,

d) znajomość "Ordynacji podatkowej" i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  1. Wymagania dodatkowe:

a) wysoka kultura osobista,

b) umiejętność pracy w zespole,

c) dokładność

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych,

b) prowadzenie postępowania w zakresie wykonania przez zobowiązanych ciążących na nich obowiązków w zakresie podatków, opłat i innych należności do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej,

c) sporządzanie wymaganych informacji i sprawozdań,

d) wykonywanie innych czynności do realizacji w referacie.

  1. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadcze-

nie o stanie odbytych studiów)

d) kwestionariusz osobowy

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, pocztą elektroniczną na adres: ( www.hajnowka.pl) w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka z dopiskiem :

Dotyczy naboru na stanowisko Referenta w Referacie Finansowo-Budżetowym w terminie do dnia 20 kwietnia 2007 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Hajnówka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Aleksego Zina 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.).

Hajnówka, dnia 26 marca 2007 r.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444