Home

Ilość odsłon: 4561   Data publikacji:  2007-02-26


RADA MIASTA
 HAJNÓWKA

Hajnówka, dnia 2007-02-21

 BRM.0150-1/07

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   /Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję obrady IV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 7 marca 2007 r. godz. 15.00 w sali Nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka.

P o r z ą d e k   o b r a d

1.

Otwarcie sesji

 

2.

Przyjęcie porządku obrad.

 

3.

Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta Hajnówka

 

4.

Interpelacje.

 

5.

Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie 14.12.2006 r.-16.02.2007 .

 

6.

Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miasta.

 

7.

Realizacja zadań statutowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce

 

8.

Kształcenie zawodowe-rynek pracy w mieście .

 

9.

Sprawozdanie z wykonania i stopnia realizacji uchwał Rady Miasta Hajnówka

 

10.

Podjęcie  uchwał w sprawach :

 

 

A/

Regulaminu wynagradzania  nauczycieli określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego , funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka

 

B/

Ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży radnym Gminy Miejskiej Hajnówka

 

C/

Upoważnienie do wyrażania zgody na używanie nazwy “ Hajnówka” w znakach towarowych .

 

D/

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2007 r.

 

E/

Utworzenia jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Hajnówka

 

F/

Nadania statutów  jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Hajnowka

 

G/

Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

11

Wolne wnioski, zapytania .

 

12

Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania .

 

13

Zamknięcie obrad.

 

  PRZEWODNICZĄCY RADY
 Leonard Kulwanowski


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444