Home

Ilość odsłon: 2875   Data publikacji:  2006-12-15


RADA MIASTA
 HAJNÓWKA

Hajnówka, dnia 2006-12-14

 BRM.0150-3/06

MIESZKAŃCY MIASTA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / zwołuję obrady III sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 28 grudnia 2006 r.  godz. 15.00 w sali Nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka.

P o r z ą d e k   o b r a d .

1.

Otwarcie sesji

 

2.

Przyjęcie porządku obrad.

 

3.

Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Hajnówka

 

4.

Interpelacje .

 

5.

Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka  w okresie 7.12.2006 r. - 13.12.2006 r.

 

6.

Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miasta .

 

7.

Podjęcie  uchwał w sprawach :

 

 

A/

Budżetu miasta na 2007 r.

 

B/

Zmian w budżecie miasta na 2006 r.

 

C/

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok .

 

D/

Uchwalenia  rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

E/

Statut Urzędu Miasta Hajnówka.

 

F/

Powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka

 

G/

Planu pracy Rady Miasta Hajnówka na 2007 r.

 

H/

Wynagrodzenia Burmistrza Miasta Hajnówka .

 

I/

Upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Miasta Hajnówka.

8.

Wolne wnioski, zapytania .

 

9.

Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania .

 

10.

Zamknięcie obrad.

 

         

 PRZEWODNICZĄCY RADY Leonard Kulwanowski


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444