Home

Ilość odsłon: 2789   Data publikacji:  2005-12-02


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

 Referenta prawnego
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Hajnówce

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;

 • ukończone studia wyższe magisterskie (prawo, ekonomia, administracja, zarządzanie);

 • korzystanie  w pełni z praw publicznych;

 • pełna zdolność do czynności prawnych;

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

 • dobra znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczek alimentacyjnych;

 • umiejętność stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;

 • znajomość obsługi urządzeń biurowych;

 • znajomość obsługi komputera (znajomość pakietu Office, ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel).

2.Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność nawiązywania kontaktów z klientem;

 • wysoka kultura osobista;

 • kreatywność;

 • równowaga emocjonalna;

 • umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy;

 • otwartość na stosowanie nowych rozwiązań, zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne;

 • nieposzlakowana opinia;

 • doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

 3. Główne obowiązki:

 • obsługa i udzielanie informacji prawnej zainteresowanym MOPS;

 • obsługa prawna realizowanych zadań w MOPS;

 • rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy;

 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej, rocznej z dochodów i wydatków jednostki;

 • sporządzanie deklaracji ZUS, i GUS;

 • bieżąca kontrola dokumentacji płacowej, rozliczanie delegacji służbowych, oraz rozliczanie i ewidencja funduszu socjalnego;

 • udzielanie pracodawcy opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;

 • informowanie pracodawcy o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności jednostki;

 • prowadzenie korespondencji z instytucjami, innymi gminami i organami administracji państwowej w sprawach dotyczących klienta.

 • współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi MOPS, w zakresie powierzonych zadań;

4. Wymagane dokumenty :

 • list motywacyjny;

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 • kwestionariusz osobowy;

 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

 • kserokopie dokumentów (poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych , korzystaniu w pełni z  praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, lub pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce 17-200 Hajnówka ul. Piłsudskiego 4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta prawnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej” w terminie do dnia 15 grudnia 2006 r.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piłsudskiego 4.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

Tryb organizowania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce określa Zarządzenie Nr 2/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dostępne do wglądu w administracji MOPS w Hajnówce, w pokoju nr 5.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Hajnówce mgr Barbara Zdzisława Wasiluk

Hajnówka, dnia 2006-11-30.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444