Home

Ilość odsłon: 2485   Data publikacji:  2006-11-22

Hajnówka, dnia 2006-11-28

Rada Miasta Hajnówka

         BRM.0150-2/06

MIESZKAŃCY Miasta Hajnówka

       Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / zwołuję obrady II sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 6 grudnia 2006 r.  godz. 14.00 w sali Nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka.

Porządek obrad.

1.

Otwarcie sesji

 

2.

Przyjęcie porządku obrad.

 

3.

Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Hajnówka .

 

4.

Wystąpienie Burmistrza Miasta Hajnówka

 

5.

Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta Hajnówka

 

6.

Interpelacje .

 

7.

Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka

 

8.

Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miasta .

 

9.

Podjęcie  uchwał w sprawach :

 

 

a/

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

b/

stawek podatku od środków transportowych,

 

c/

zmian w budżecie miasta na 2006 r.

 

d/

powołania  składów osobowych komisji Rady Miasta Hajnówka

10.

Wolne wnioski, zapytania .

 

11.

Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania .

 

12.

Zamknięcie obrad.

 

         

PRZEWODNICZACY RADY
Leonard Kulwanowski


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444