Home

Ilość odsłon: 2595   Data publikacji:  2006-09-14

Hajnówka, dnia 2006-09-12

  RADA MIASTA HAJNÓWKA

BRM.0150-6/06

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / zwołuję obrady XXXVII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 27.09.2006 r. godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1

PORZĄDEK OBRAD :

1.

Otwarcie sesji.

2.

Przyjęcie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Miasta.

4.

Interpelacje .

5.

Informacja o działalności Burmistrza Miasta w okresie 25.07.2006 r. - 12.09.2006 r.

6.

Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miasta .

7.

Realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury – działalność Hajnowskiego Domu Kultury.

8.

Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli.

9.

Sprawozdanie z wykonania i stopnia realizacji uchwał Rady Miasta Hajnówka

10.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Hajnówka za I półrocze 2006 r.

11.

Podjęcie uchwał w sprawach :

 

A/

Określenia polityki społeczno -gospodarczej miasta Hajnówka na 2007 r.,

 

B/

Zmian w budżecie miasta na 2006 r.,

 

C/

Zasad i trybu umarzania , odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Hajnówka oraz jej jednostek organizacyjnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego upoważnionych,

 

D/

Zmiany uchwały nr XIX/112/04 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 września 2004 r. w sprawie zakazu prowadzenia handlu poza miejscami wyznaczonymi ,

 

E/

Utworzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej ,

 

G/

Przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej ,

 

H/

Zmiany uchwały Nr XXIV/143/05 Rady Miasta Hajnówka w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka ,

 

I/

Oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Hajnówka ,

 

J/

Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

12.

Wolne wnioski, zapytania .

13.

Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania .

14.

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Jakub Ostapczuk


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444