Home

Ilość odsłon: 3932   Data publikacji:  2006-06-07

 
BURMISTRZ  MIASTA HAJNÓWKA OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,

 2. co najmniej 5 letni staż pracy,

 3. odpowiednią wiedzę odpowiadającą zakresowi zadań wykonywanych przez OSiR,

 4. zdolności organizatorskie oraz predyspozycje do kierowania zespołami ludzkimi.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista,

 2. kreatywność,

 3. równowaga emocjonalna,

 4. orientacja w dziedzinach sportu,

 5. mile widziane doświadczenie zawodowe,

 6. znajomość języków obcych

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz jej realizacja przy ścisłym współdziałaniu z właściwymi instytucjami i organizacjami,

 2. koordynacja działań na rzecz właściwego i pełnego wykorzystania bazy i urządzeń sportowo-rekreacyjnych,

 3. współpraca z klubami i organizacjami sportowymi,

 4. inspirowanie i koordynowanie działań wszystkich innych instytucji na rzecz poszerzenia bazy sportowo-rekreacyjnej.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

 3. dokumenty potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia, wymaganego stażu pracy oraz dobrego stanu zdrowia

 4.  kwestionariusz osobowy

Oferty powinny być składane osobiście w sekretariacie Burmistrza Miasta Hajnówka (pokój 219) , pocztą elektroniczną na adres: hajnowka@hajnowka.pl  w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Miasta Hajnówka ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka, z dopiskiem: Dotyczy konkursu na Dyrektora OSiR w Hajnówce w terminie do dnia 19.06.2006 r. do godz. 16.00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Aleksego Zina 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz ustwą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

      Regulamin konkursu, zawierający szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu znajduje się do wglądu wszystkich zainteresowanych w sekretariacie Burmistrza Miasta Hajnówka, pokój 219.

  BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA
mgr Anatol Ochryciuk

Hajnówka, 2006.06.05 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444