Home

Ilość odsłon: 7327   Data publikacji:  2006-03-30

    
BURMISTRZ  MIASTA  HAJNÓWKA OGŁASZA  NABÓR
NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY
Referenta – w Referacie Społeczno-Administracyjnym
 w  Urzędzie Miasta Hajnówka

1.     Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe : prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia
b) umiejętność obsługi komputera, faksu, ksera
c) biegła w mowie znajomość języka obcego
d) dobra aparycja.
2.     Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność nawiązywania kontaktów z klientem
b) znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz zapisów instrukcji kancelaryjnej
c) wysoka kultura osobista
d) kreatywność
e) równowaga emocjonalna
f) mile widziane doświadczenie zawodowe.
3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) obsługa sekretariatu Burmistrza
b) prowadzenie dziennika korespondencji sekretariatu.
c) kierowanie obiegiem dokumentów i pism kierowanych do Burmistrza, Zastępcy i urzędu zgodnie z
    dekretacją i wymogami zawartymi w instrukcji kancelaryjnej
d) przyjmowanie przesyłek wpływających przez pocztę ,podań
    składanych przez obywateli i zgłaszanych ustnie do protokołu, jak również wszelkiego rodzaju
    innych wpływów – rejestrowanie pism w dziennikach korespondencji,
e) zakładanie i prowadzenie teczek pism kierowanych do Burmistrza
f) pisanie pism w zakresie potrzeb Burmistrza i Zastępcy.
4.     Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
d) kwestionariusz osobowy
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, pocztą elektroniczną na adres:
(www.hajnowka.pl) w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka z dopiskiem :
Dotyczy naboru na stanowisko Referenta  w Referacie Społeczno-Administracyjnym   w terminie do dnia  12 kwietnia 2006 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Hajnówka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Aleksego Zina 1.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593
z późn.zm.).

BURMISTRZ  MIASTA HAJNÓWKA
mgr  Anatol  Ochryciuk

Hajnówka, dnia 30.03.2006 r.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444