Home

Ilość odsłon: 3335   Data publikacji:  2006-03-16

Hajnówka, dnia 2006-03-14

RADA MIASTA HAJNÓWKA

 BRM.0150-2/06                         Mieszkańcy Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / zwołuję obrady XXXIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień  29.03.2006 r. godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1

PORZĄDEK OBRAD :

1.

Otwarcie sesji.

2.

Przyjęcie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z obrad  XXXI sesji Rady Miasta.

4.

Interpelacje.

5.

Informacja o działalności Burmistrza Miasta w okresie 02.02.2006 r.–14.03.2006 r.

6.

Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miasta.

7.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych – efekty, uwagi, wnioski

8.

Działalność Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Hajnówce

9.

Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka o przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miasta Hajnówka w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami i Referacie Budownictwa i Inwestycji.

10.

Sprawozdanie z wykonania uchwał w sprawach  zasad nabywania , zbywania , obciążania nieruchomości gruntowej oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata za rok 2005.

11.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 

A/

Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka.

 

B/

Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

12.

Wolne wnioski, zapytania.

 

13.

Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 

14.

Zamknięcie obrad.

 

         

Przewodniczący Rady Jakub Ostapczuk

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444