Home

Ilość odsłon: 4166   Data publikacji:  2006-02-16

        Hajnówka, dnia 14.02.2006r.

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor w Referacie Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Hajnówka

Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe techniczne: architektura, budownictwo  i inżynieria środowiska,

     b) wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,

     c) znajomość technik pracy biurowej przy zastosowaniu komputera

Wymagania dodatkowe:

a) znajomość zagadnień związanych z treścią aktów prawnych: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych,

b) umiejętność sporządzania i analizy kosztorysów i dokumentacji,

c) pożądane uprawnienia budowlane.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) zapewnienie projektów budowlanych dla planowanych inwestycji,

b) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

c) prowadzenie realizacji inwestycji miejskich,

d) przygotowanie projektów umów o wykonanie zadań inwestycyjnych,

e) uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót,

f) rozliczenie finansowe i materiałowe inwestycji,

g) opracowanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,

h) sporządzanie sprawozdań i analiz,

i) bieżąca kontrola  realizacji inwestycji miejskich,

j) stała współpraca z projektantami i wykonawcami inwestycji.

Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

d) kwestionariusz osobowy

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie  Urzędu Miasta Hajnówka II p. pokój nr 219 lub pocztą na adres Urzędu Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka z dopiskiem :
Dotyczy naboru na stanowisko  Podinspektora w Referacie Budownictwa i Inwestycji w terminie do dnia   28 lutego 2006 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Hajnówka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Aleksego Zina 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.).

Burmistrz Miasta Hajnówka
mgr Anatol Ochryciuk 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444