Home

Ilość odsłon: 3786   Data publikacji:  2005-12-12


Konkurs ofert na zadania w dziedzinie turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy

Departament Turystyki ogłasza konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w dziedzinie turystyki w 2006 roku. Termin nadsyłania wniosków upływa 31 grudnia 2005.

Za priorytetowe w roku 2006 przyjmuje się następujące zadania

·  upowszechnianie wiedzy na temat pozyskiwania środków na turystykę, w tym ze środków Unii Europejskiej,

·  tworzenie ponadregionalnych produktów turystycznych, w szczególności produktów turystyki uzdrowiskowej, poprzemysłowej i wiejskiej;

·  opracowywanie strategii i programów rozwoju turystyki;

·  kształcenie, szkolenie i doskonalenie kadr zawodowych i społecznych dla turystyki, z wyłączeniem zadań statutowych Polskiej Organizacji Turystycznej;

·  zwiększanie aktywności turystycznej dzieci i młodzieży (w przypadku imprez turystycznych powinny to być zadania zorganizowane dla grup beneficjentów powyżej 100 osób, o zasięgu międzynarodowym lub ogólnokrajowym, mające duże znaczenie dla rozwoju turystyki, o innowacyjnym programie turystyczno-krajoznawczym);

·  podnoszenie jakości usług turystycznych i ich standaryzacja;

·  wytyczanie i znakowanie na terenie Polski szlaków o zasięgu międzynarodowym lub ponadregionalnym: a) turystycznych, b) kulturowych, c) tematycznych.

O dofinansowanie zadań można ubiegać się tylko w przypadku, gdy realizacja zadania objętego dotacją będzie miała miejsce w terminie od 28 kwietnia do 10  listopada 2006 roku. Kwota dotacji nie powinna przekraczać 50% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Oferty należy nadsyłać pocztą w terminie do 31 grudnia 2005 (liczy się data stempla pocztowego).

Więcej informacji na stronie internetowej MGiP.

 

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444