Home

Ilość odsłon: 2796   Data publikacji:  2005-10-18


Zaproszenie do składania wniosków na wsparcie mikroprojektów ze środków EFRR
w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG III A / Tacis CBC
Polska - Białoruś- Ukraina
ogłaszane przez Euroregion Puszcza Białowieska

Euroregion Puszcza Białowieska, działając z upoważnienia Instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Gospodarki i Pracy - ogłasza nabór projektów o charakterze transgranicznym zgodnie z :

Priorytetem 2.: Rozwój kapitału ludzkiego i transgranicznej współpracy instytucjonalnej włącznie z bezpieczeństwem na granicach Unii Europejskiej
Działaniem 2.2.: Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych (mikroprojekty)

Do składania wniosków uprawnieni są:
- Organy i jednostki administracji samorządowej i rządowej szczebla regionalnego i lokalnego; instytucje świadczące usługi publiczne zlecone przez te organy; inne podmioty prawne z udziałem tych władz lub działające w ich imieniu;

- instytucje centralne działające w imieniu przedstawicielstw regionalnych i lokalnych, odpowiedzialne za przeprowadzanie zadań publicznych na szczeblu regionalnym/lokalnym;

- regionalne i lokalne przedstawicielstwa administracji rządowej szczebla centralnego odpowiedzialne za przeprowadzanie zadań publicznych na szczeblu regionalnym/lokalnym;

- organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje non-profit;

- Kościoły i grupy wyznaniowe;

- lokalne/regionalne organizacje turystyczne;

- instytucje badawcze, opieki zdrowotnej, kulturalne oraz edukacyjne;

- szkoły, uniwersytety i instytucje edukacyjne;

- urzędy pracy;

- izby handlowe;

- organizacje turystyczne, centra kultury, muzea, itp.;

- inne instytucje użyteczności publicznej, włączając w to instytucje kulturalne i turystyczne sektora finansów publicznych;

- Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe;

- zarząd Lasów Państwowych ;

- służby ratownicze;

Lista przedsięwzięć możliwych do realizacji:

- Organizacja imprez transgranicznych: jarmarków, zawodów sportowych, koncertów, festiwali, warsztatów artystycznych, panelów, seminariów, spotkań poświęconych malarstwu i rzeźbie na świeżym powietrzu;

- Wymiany młodych ludzi oraz specyficznych grup docelowych z sektora społecznego, badawczego, zawodowego i kulturalnego;

- Wspólne przedsięwzięcia w sferze planowania przestrzennego związanego z zapobieganiem ryzykom środowiskowym;

- Wsparcie wspólnych przedsięwzięć, mających na celu podtrzymywanie tożsamości i tradycji regionu (np. publikacje, strony internetowe, kampanie promocyjne, promocja produktów regionalnych);

- Rozwój wymiany partnerstwa instytucjonalnego oraz doświadczenia;

- Współpraca pomiędzy stowarzyszeniami reprezentującymi kobiety, niepełnosprawnych oraz

mniejszości etniczne;

- Stworzenie punktów/centrów/biur – instytucyjnych form współpracy transgranicznej;

- Przedsięwzięcia mające na celu poszukiwanie partnerów.


Termin składania wniosków, które rozpatrzone zostaną na pierwszym posiedzeniu Wspólnego Podkomitetu Sterującego dla mikroprojektów w ramach ww. działania, mija w dniu 12.12.2005r. o godzinie 15.00. Wnioski, które nie wpłyną w powyższym terminie, zostaną skierowane do oceny i zatwierdzenia na następnym posiedzeniu Podkomitetu Sterującego.
Do Euroregionu Puszcza Białowieska wnioski mogą składać wnioskodawcy z powiatów: hajnowskiego, bielskiego, siemiatyckiego (województwo podlaskie) oraz łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego i węgrowskiego (województwo mazowieckie).
Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:
www.euroregion-pb.pl
www.wwpwp.gov.pl
www.interreg.gov.pl

oraz w siedzibie Euroregionu:
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska
ul. Parkowa 3,
17-200 Hajnówka
tel. (085) 682-51-99, 682-30-46
fax (085) 682-42-20
e-mail:
euroregion@powiat.hajnowka.pl

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444