Home

Ilość odsłon: 10752   Data publikacji:  2005-09-16

Hajnówka, dnia 2005-09-12

RADA MIASTA HAJNÓWKA

 BRM.0150-6/05

Mieszkańcy Miasta

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / zwołuję obrady XXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 28.09.2005 r. godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1

PORZĄDEK OBRAD :

1.

Otwarcie sesji.

2.

Przyjęcie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z obrad  XXVI sesji Rady Miasta.

4.

Interpelacje .

5.

Informacja o działalności Burmistrza Miasta  w okresie  3.06.2005 r – 14.09.2005 r.

6.

Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miasta .

7.

Realizacja współpracy samorządu i Rady Miasta z organizacjami pozarządowymi ( na bazie realizacji ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie )

8.

Problemy osób niepełnosprawnych w mieście Hajnówka ( stan i propozycje rozwiązania ) .

9.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg za okres od 01.01 do 30.06.2005 r.

10.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Hajnówka za I półrocze 2005 r.

11.

Sprawozdanie z wykonania  i stopnia realizacji uchwał Rady Miasta Hajnówka.

12.

Rozpatrzenie  skargi w sprawie wysypiska śmieci .

13.

Podjęcie uchwał w sprawach :

 

a/

Określenia polityki społeczno-gospodarczej miasta Hajnówki na 2006 r.,

 

b/

Zmian w budżecie miasta

 

c/

Udzielenia poręczenia kredytu inwestycyjnego

 

d/

Przekazania mienia Gminy Miejskiej Hajnówka na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o w Hajnówce

 

e/

Nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Hajnówce.

14.

Wolne wnioski, zapytania .

 

15.

Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania .

 

16.

Zamknięcie obrad.

 

         

Przewodniczący Rady Jakub Ostapczuk


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444