Home

Ilość odsłon: 4686   Data publikacji:  2005-05-04


Polska Izba Gospodarcza „EKOROZWÓJ” i Główny Inspektor Ochrony Środowiska ogłaszają KONKURS EKOROZWÓJ 2005

Czekamy na wyniki TERENOWYCH SAMORZĄDÓW osiągnięte w ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA w roku 2004 !!!

            Polska Izba Gospodarcza już tradycyjnie przygotowuje ranking 300 terenowych samorządów, organizacji i firm zajmujących się realizacją przedsięwzięć ekologicznych na podstawie wyników osiągniętych w roku 2004.

            Najefektowniejsze jednostki obecne na liście uhonorowane zostaną Honorowym Dyplomem I Stopnia Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Wręczenie odbędzie się w czasie uroczystej gali w Warszawie w czerwcu – I etap, oraz we wrześniu – II etap w uzdrowisku Muszyna.

            Wnioski zgodnie z regulaminem należy składać w okresie dla zainteresowanych I etapem konkursu do 31 maja 2005r., oraz do 30 lipca 2005r.

Dla zainteresowanych II etapem.

Regulamin konkursu Ekorozwój 2005

1.      Uczestnikami konkursu mogą być gminy miejskie, zakłady gospodarki komunalnej, zespoły gmin, fundacji, organizacji pozarządowych, firm – spółek prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony środowiska, przyczyniając się do poprawy jakości wód, powietrza, gleby oraz ograniczenia hałasu.

2.       Kandydat biorący udział w konkursie – gmina, powiat, związki gmin, firmy projektowe, usługowe i produkcyjne – wskażą osobę lub zespół zarządzający, realizujący przedsięwzięcie ekologiczne, które w roku 2004 przeprowadził w konkretnej gminie dla poprawy jakości w zakresie terenowego ekorozwoju, aby uwzględnić ich nazwiska w Honorowym Dyplomie I Stopnia.

3.      Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć oraz omówienie uzyskanych efektów ekonomicznych i poprawy środowiska, np. wybudowanie oczyszczalni ścieków, kanalizacji, wodociągów, stacji uzdatniania wód, zakładu utylizacji, zrealizowanie gminnych planów zagospodarowania, zrównoważonego rozwoju i jego wdrożenia na danym terenie, które przyczyniło się do radykalnej poprawy w uzyskaniu wody pitnej.

Wstępną kwalifikację na listę 300 najlepszych jednostek terenowych, które uzyskały najlepsze wyniki w roku 2004 w dziedzinie ochrony środowiska, dokonuje Kapituła PIGE.

            Lista zakwalifikowanych jednostek terenowych do konkursu PIGE wraz z ciekawszymi pomysłami wyróżnionych gmin lub innych organizacji na danym terenie zostanie opublikowana na łamach branżowych ekologicznych wydawnictw współpracujących z Izbą Ekorozwój, tj. w „Biznes i Ekologia” oraz „Gmina i Powiat”.

Poza dyplomem PIGE przyzna statuetkę „Zielony Laur”.

Zgłoszenia na Konkurs Ekorozwój 2005 przyjmuje Biuro PIGE, ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa, tel./fax: (022) 625 26 32, e-mail: ekorozwoj@interia.pl

Regulamin Konkursu o Nagrodę im. Alfreda Lityńskiego

I. Wstęp.

Konkurs został ustanowiony w 1984 roku na wniosek Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa przez Radę Wojewódzką NOT w Suwałkach i reaktywowany na wniosek aktywistów NOT w roku 1997.

Laureaci konkursu:

W roku 1984 – inż. Arch. Stanisław Lubicz – Lubiński z Suwałk,

               1985 – prof. Stanisław Bernatowicz z Giżycka,

               1986 – mgr inż. Janusz Bogocz z Węgorzewa,

               1987 – prof. Andrzej Strumiłło z Maćkowej Rudy,

               1997 – mgr Roman Fiedorowicz z Raczek,

               1998 – mgr Bogusław Domaniewski z Giżycka,

               1999 – mgr Dariusz Morsztyn z Ublika k/ Orzysza,

               2000 – mgr Eugeniusz Klimaniec z Sejn,

               2001 – mgr Jerzy Wysocki z Giżycka,

               2002 – mgr Halina Lewczuk z Hajnówki,

               2003 – mgr Marian Szymkiewicz z Olsztyna,

               2004 – Związek Komunalny BIEBRZA

                             mgr Celina Rudzińska – Prezes Związku Komunalnego Biebrza

          mgr Mariusz Siłakowski – Prezes Stowarzyszenia Pracownia                                                 Architektury Żywej współpracujący z zarządem Związku

Patronat nad konkursem obejmowali:

W roku 1997 – Marszałek Województwa Suwalskiego, 1998 – Marszałek Województwa Podlaskiego,

od roku 1999 – Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT                              oraz Marszałkowie województw Podlaskiego i Warmińsko -  Mazurskiego

II. Organizatorzy.

  1. Kapituła Konkursu
  2. Suwalska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT
  3. Wigierski Park Narodowy
  4. Polski Związek Wędkarski – oddział w Suwałkach
  5. Inspektor Ochrony Środowiska w Suwałkach
  6. Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku i Olsztynie
  7. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Olsztynie
  8. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku i Olsztynie
  9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku i Olsztynie
  10.  Rady FSNT NOT w Białymstoku, Elblągu, Łomży i Olsztynie.

III. Cel i zakres konkursu

            Celem konkursu jest rozpowszechnianie rozwiązań technicznych i działań organizatorskich przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego lub poprawy jego stanu.

            Konkurs jest również okazją do usatysfakcjonowania i popularyzacji dokonań osób działających w tej trudnej i nie zawsze docenianej dziedzinie.

            Konkurs – przeznaczony głównie dla społeczników – ma charakter otwarty (ogólnodostępny), jest konkursem jednoetapowym, wyłaniającym tylko

Jednego laureata rocznie.

            Do konkursu mogą być zgłaszani autorzy rozwiązań technicznych, organizacyjnych i innych z zakresu ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, a w szczególności dotyczących:

            - wyeliminowania nadmiernego zużycia wody,

            - zmniejszenia ilości ścieków i zawartego w nich ładunku zanieczyszczeń,

            - przechodzenia na technologie bezodpadowe oraz zagospodarowania odpadów stałych,

            - gospodarczego wykorzystania ścieków i osadów lub ich utylizacji,

            - rekultywacji i denaturalizacji gruntów, akwenów, cieków wodnych i innych biocenoz,

            - zmniejszenia emisji pyłów i gazów do atmosfery,

            - ochrony krajobrazu, osiągnięć w kształtowaniu środowiska w urbanistyce i
              architekturze, przyrodzie i obiektach inżynierskich,

            - osiągnięć w dziedzinie rozwoju produkcji rolnej i leśnej z wykorzystaniem zasobów
              środowiska w sposób zapewniający pozytywne oddziaływanie na stan środowiska, bądź
              minimalizację negatywnych oddziaływań na środowisko,

            - innych działań poprawiających stan środowiska naturalnego oraz powodujących rozwój
              społecznych inicjatyw na rzecz zachowania i poprawy stanu środowiska naturalnego.

IV. Organizacja przyjmowania i oceny prac konkursowych.

1.      Do Nagrody mogą kandydować osoby lub zespoły osób, których działalność – techniczna, organizatorska, publicystyczna – jest ściśle związana z terenem województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Do nagrody kandydować mogą także osoby z innych regionów kraju czy też z zagranicy, spełniające wymogi niniejszego regulaminu.

2.      Zgłoszenia mogą być dokonywane przez koła i oddziały stowarzyszeń naukowo – technicznych, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne z terenu województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego jak również przez osoby fizyczne.

3.      Zgłoszenie kandydata do nagrody powinno zawierać dane personalne i dokładny opis dokonań uzasadniających zgłoszenie. Wnioski za działalność o charakterze technicznym lub ekonomicznym winny zawierać dokumentację techniczną i ekonomiczną potwierdzającą uzyskane efekty.

4.      Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 30 czerwca na adres biura Suwalskiej Rady FSNT NOT w Suwałkach, ul. 1 - go Maja 15. Członkowie kapituły mogą zgłaszać kandydatury do nagrody poza obowiązującym terminem.

5.      Oceny kandydatów dokona jury konkursu składające się z członków Kapituły Konkursu oraz przedstawicieli organizatorów. Przewodniczącego jurorzy wybierają spośród siebie.

- Jury podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego jury.

- Obrady Jury są nie jawne.

- Werdykt jury jest ostateczny, a od decyzji nie ma odwołania.

- Jury może nie przyznać Nagrody za dany rok.

            6.  Posiedzenie jury konkursu zwołuje Suwalska Rada FSNT NOT w miesiącu sierpniu
                 każdego roku.

V. Postanowienia końcowe.  

            Wręczenie nagrody następuje w dniu 16 września (dzień urodzin Alfreda Lityńskiego) w
            siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywym k/Suwałk. Laureat konkursu
            otrzymuje medal im. Alfreda Lityńskiego (zaprojektowany i wykonany przez artystów
            suwalskich) oraz nagrodę pieniężną w wysokości ustalanej corocznie przez
            organizatorów.

            Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do propagowania zgłoszonych rozwiązań z
            zachowaniem przepisów dotyczących praw autorskich. Organizatorzy są uprawnieni do
            opublikowania sylwetki Laureata w środkach masowego przekazu.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444