Home

Ilość odsłon: 7933   Data publikacji:  2005-04-26


 
„Akcja Lato 2005”

Burmistrz Miasta Hajnówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży – wsparcie wypoczynku letniego dzieci pochodzących z rodzin ubogich i patologicznych - „Akcja Lato 2005”.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej Miasta Hajnówka, prowadzących działalność statutową w danej dziedzinie.

1.      Rodzaj zadania: zorganizowanie obozów wypoczynkowych, obozów sportowych, obozów wędrownych, półkolonii, zajęć rekreacyjno – sportowych.

2.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 32.000,00 zł.

3.      Zasady przyznawania dotacji: wsparcie realizacji zadania podmiotom wyłonionym w konkursie wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 2.200,00 zł. Minimalny wkład własny oferenta w dotowany projekt – 20% całkowitego kosztu realizacji zadania.

4.      Termin i warunki realizacji zadania: realizacja zadania w okresie od 01.07.2005 r. do 31.08.2005 r. Organizacja zadania dotyczy dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat zamieszkującej miasto Hajnówka. Warunki realizacji zadania określa umowa zawarta z oferentem.

5.      Termin składania ofert: oferty według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891) należy składać (przesłać) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert „Akcja Lato 2005”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2005 r. godz. 1530 na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. 219 (decyduje data wpływu). Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.      Termin, tryb i kryteria wyboru ofert: oferty zostaną rozpatrzone do dnia 03.06.2005 r. w trybie rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a)      liczba dzieci uczestniczących w zadaniu,

b)      kalkulacja kosztów dofinansowania na jedno dziecko,

c)      wysokość wkładu własnego,

d)      wartość merytoryczna projektu i planowany udział zajęć na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym,

e)      doświadczenie organizatora.

7.      Realizacja zadania publicznego tego samego rodzaju w 2004 r.: uczestniczyło 435 dzieci, udzielono wsparcia na łączną kwotę 30.000,00 zł.

8.      Podmioty, którym zostanie przyznana dotacja będą zobowiązane do zawarcia umowy na realizację zadania, a po jego realizacji złożyć sprawozdanie z wykonania tego zadania według wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w punkcie 5.

Od decyzji Burmistrza Miasta Hajnówka w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

Bliższe informacje oraz wzory wniosków można uzyskać w Urzędzie Miasta Hajnówka, tel. 682 20 16, pokój 220 oraz na stronie Urzędu Miasta Hajnówka www.hajnowka.pl.

Załączniki:

oferta_wzor.doc  -> pobierz
Wzór Oferty realizacji zadania publicznego (.doc)
  Rozmiar: 74KB
  
umowa_wzor.doc  -> pobierz
Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego (.doc)
  Rozmiar: 39KB
   
sprawozdanie_wzor.doc  -> pobierz
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (.doc)
  Rozmiar: 61KB
 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444