Home

Ilość odsłon: 3946   Data publikacji:  2004-10-18

 
RADA MIASTA HAJNÓWKA           Hajnówka, dnia 2004-10-13

BRM.0150-7/04

Mieszkańcy Miasta

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / zwołuję obrady XX sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 27.X.2004 r. godz. 15.00 w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ul. Lipowa 190.
PORZĄDEK OBRAD :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miasta.
4. Interpelacje .
5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta w okresie 04.09.-12.10. 2004 r.
6. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miasta .
7. Program rozwoju ciepłownictwa.
8. Analiza realizacji opracowanych dla miasta strategii .
9. Podjęcie uchwał w sprawach :
a/ przejęcia na własność na rzecz Gminy Miejskiej Hajnówka nieruchomości wchodzących w skład zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filii w Suwałkach na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy .
b/ ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta .
10. Wolne wnioski, zapytania .
11. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania .
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Jakub Ostapczuk


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444