Home

Ilość odsłon: 4853   Data publikacji:  2004-07-26

 
Ogłoszenie o konkursie

Na opracowanie koncepcji architektonicznej Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rekultywację istniejącego składowiska odpadów i zagospodarowaniem terenu w granicach opracowania określonych granicami działek o numerach geodezyjnych: 121, 122, 123, 132, 133, 134, 153/2, 154/3, 160.


Obecne wysypisko śmieci

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, Hajnówka 17 - 200, tel. (085) 6822180,
  fax. (085) 6822994 , e-mail hajnowka@hajnowka.pl , Regon 000523318
 2. Określenie przedmiotu konkursu:
  Opracowanie koncepcji architektonicznej Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz
  z infrastrukturą towarzyszącą oraz koncepcji rekultywacji istniejącego składowiska
  odpadów i zagospodarowania terenu w granicach opracowania określonych granicami
  działek o numerach geodezyjnych 121, 122, 123, 132, 133, 134, 153/2, 154/3, 160.
 3. Miejsce i termin udostępnienia warunków konkursu:
  Urząd Miasta Hajnówka , Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
  ul. Aleksego Zina 1, Hajnówka 17 - 200 , pok. 74 do dnia 19.08.2004 roku.
 4. Miejsce i termin składania i otwarcia kart identyfikacyjnych:
  Termin składania kart indentyfikacyjnych:
  Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, Hajnówka 17 - 200, pok. 56 do dnia
  20 sierpnia 2004 roku, godz. 12.00.
  Termin otwarcia kart identyfikacyjnych:
  Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, Hajnówka 17 - 200, Referat Gospodarki
  Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. 74, dnia 23 sierpnia 2004 roku o godz. 9.00.
 5. Miejsce i termin składania prac przez uczestników zakwalifikowanych do
  dalszego udziału w konkursie:
  Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, Hajnówka 17 - 200, pok. 56 do dnia
  15 października 2004 roku, godz. 12.00.
 6. Określenie wymagań, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:
  Konkurs adresowany jest do architektów (osoby fizyczne i zespoły autorskie) nie
  podlegających wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na
  podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
  (Dz. U. nr 19, poz. 177).
  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie przez autora lub co najmniej
  jedną osobę wchodzącą w skład zespołu autorskiego uprawnizeń budowlanych do
  projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, udokumentowanych
  stosownymi uprawnieniami oraz zaświadczeniem o wpisie na listę członków
  właściwej Izby Architektów.
 7. Określenie wysokości zwrotu kosztów przygotowania oferty:
  Przewiduje się zwrot kosztów opracowania oferty w kwocie ryczałtowej 1.000,00 zł
  (słownie: jeden tysiąc złotych) dla ofert spełniających warunki konkursu i zakwalifiko -
  wanych do postępowania konkursowego.
        Urząd Miasta Hajnówka

Więcej o ZZO  >>


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444