Home

                   
BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie organizacji wypoczynku letniego w 2004 roku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich i patologicznych.

 

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Rodzaj zadania: kolonie letnie z elementem socjoterapii dla grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce.

 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania: 10 000, 00 zł.

 3. Zasady przyznawania dotacji: dotacja w wysokości do 10 tys. zł zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu. Dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na działania związane z bezpośrednią organizacją wypoczynku na terenie kraju.

 4. Termin i warunki realizacji zadania: 01 lipca-31 sierpnia 2004 r.- kolonie dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat zamieszkujących miasto Hajnówka.

 5. Termin składania ofert: oferty według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29października 2003 r. w sprawie realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) należy składać (przesłać) w kopercie z dopiskiem ( Konkurs na wsparcie wypoczynku letniego” w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2004 r. na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka (decyduje data wpływu). Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 6. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert: oferty zostaną rozpatrzone do 25 czerwca 2004 r. w trybie rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  • Ilość dzieci mogących uczestniczyć w dofinansowywanym wypoczynku oraz długość turnusu;
  • Doświadczenie organizatora;
  • Atrakcyjność programu kolonii;
  • Ilość zajęć na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym.

 7. Realizacja wypoczynku letniego w 2003 roku: 36 dzieci na kwotę 10.000, 00 zł

 8. Podmioty, którym zostanie przyznana dotacja będą zobowiązane do zawarcia umowy na realizacje zadania według wzoru zamieszczonego w Dz. U. Nr 193 z 2003 r., poz. 1891.

Bliższe informacje oraz wzory wniosków można uzyskać w Urzędzie Miasta Hajnówka tel. 682 64-40, pokój 14.

 

 Załączniki:

oferta_wzor.doc  -> pobierz
Wzór Oferty realizacji zadania publicznego (.doc)
  Rozmiar: 74KB
  
umowa_wzor.doc  -> pobierz
Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego (.doc)
  Rozmiar: 39KB
  
sprawozdanie_wzor.doc  -> pobierz
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (.doc)
  Rozmiar: 61KB


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444