Home

                   
Hajnówka dnia 04.05.2004r

Projekt Programu Współpracy Miasta Hajnówka z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2004.

 Rozdział I

 1. Ilekroć w niniejszej Uchwale mowa jest o:
  1. Programie- należy przez to rozumieć Program Współpracy Miasta Hajnówka z Organizacjami Pozarządowymi w 2004 roku,
  2. Ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz 873)
  3. Organizacjach Pozarządowych- należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
 2. Program jest elementem długofalowej strategii rozwoju Miasta, zwłaszcza w zakresie realizacji lokalnej polityki społecznej.
 3. Nadrzędnym celem programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych Miasta wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań.
 4. Program określa formy, zasady, zakres współpracy organów samorządowych Miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety realizowanych zadań publicznych.

Rozdział II

1.      Podstawowym kryterium decydującym o współpracy z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez te organizacje działalności na terenie Hajnówki lub na rzecz jej mieszkańców.

2.      Współpraca realizowana jest w oparciu o zasadę pomocniczości, jawności, efektywności, uczciwej konkurencji, partnerstwa i suwerenności stron, a wzajemne oddziaływania regulują przepisy prawa.

3.      Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego i przeprowadzanego w oparciu o przepisy ustawy.

4.      O kolejności i rozmiarze realizowanych zadań decydują priorytety przyjęte w rozdziale IV programu.

5.      Realizatorami współpracy ze strony Miasta są:

  1. Rada Miasta Hajnówka w zakresie:

-         określania strategii rozwoju Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej polityki społecznej,

-         utrzymywania kontaktów pomiędzy poszczególnymi komisjami stałymi Rady a organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania w obszarach będących jednocześnie obszarami działań komisji.

  1. Burmistrz Miasta Hajnówka w zakresie:

-         realizacji zadań wynikających z Programu poprzez ogłaszanie otwartych konkursów ofert w celu powierzenia lub wsparcia realizacji zadania i przekazywania na ten cel środków w ramach budżetu,

-         kontroli i oceny realizacji zleconego zadania pod względem efektywności i jakości przy pomocy pracowników Urzędu Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych

-         utrzymywania kontaktów między władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi w celu bieżącego przepływu informacji.

Rozdział III

1. Współdziałanie Miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę o   charakterze finansowym i pozafinansowym.

2. Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań Gminy Miejskiej  Hajnówka organizacjom pozarządowym poprzez:

a.       powierzenie wykonania zadania publicznego wraz udzieleniem dotacji na jego realizację,

b.      wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.

3. Współpraca pozafinansowa polega na:

a.       wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności poprzez:

-         przekazywanie za pomocą technologii komputerowej i lokalnych mediów bieżących informacji związanych z realizacją Programu,

-         informowanie o obszarach działań, w które mogą włączyć się jako organizatorzy organizacje pozarządowe,

-         bieżące informowanie o sesjach Rady Miasta, podczas których omawiane będą zagadnienia w zakresie realizacji zadań publicznych.

  b.   inne formy współpracy mogą być realizowane poprzez:

-         inicjowanie działań aktywizujących hajnowskie organizacje pozarządowe,

-         udostępnianie organizacjom pozarządowym lokalu na spotkania ogólnodostępne związane z realizacją Programu,

-         prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć Miasta i organizacji pozarządowych.

-         umożliwienie organizacjom pozarządowym publikowania istotnych wiadomości i komunikatów w Gazecie Hajnowskiej z zachowaniem obowiązujących regulacji prawnych.

Rozdział IV

1. Rada Miasta Hajnówka na podstawie zdiagnozowanych potrzeb Samorządu oraz na podstawie dotychczas składanych wniosków i wyrażanych w tym zakresie opinii uznaje, że do zagadnień priorytetowych, przeznaczonych do realizacji w roku 2004 należą:

a.       rozwój form opieki nad dziećmi w ramach świetlicy socjoterapeutycznej,

b.      tworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej,

c.       upowszechnianie kultury fizycznej, w tym prowadzenie sportowych zajęć dla  dzieci i młodzieży oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej,

d.      promocja zdrowego trybu życia i działań z zakresu profilaktyki uzależnień,

e.       promowanie zatrudnienia i przedsiębiorczości,

f.        wspieranie organizacji ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych,

g.       ochrona środowiska naturalnego,

h.       wspieranie przedsięwzięć kulturalnych-oświatowych.

2. Wykaz zagadnień wyszczególnionych w pkt. 1 informuje o podstawowych kierunkach działań w  roku 2004, nie stanowi jednak kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.

3. Organizacja pozarządowa może z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadania publicznego. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

Rozdział V

1. Program reguluje zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w roku 2004.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określona jest uchwałą budżetową Miasta Hajnówka na rok 2004.

3. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określi odrębna uchwała Rady Miasta Hajnówka.

Ewentualne wnioski i opinie prosimy przekazywać do pokoju 59 Urzędu Miasta Hajnówka ul. Zina 1


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444