Home

   10-04-2004

OGŁOSZENIE  O KONKURSIE

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA
ogłasza konkurs na kandydata
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3
17 – 200 Hajnówka , ul. Działowa 1

I.   Do konkursu może przystąpić osoba , która spełnia następujące wymagania:

1.     Osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która:

1)      ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

2)      ukończyła studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych  oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole i spełnia wymagania określone w p.1.ppkt.3)-9)

3)      ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny  z zakresu zarządzania oświatą , prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

4)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

5)      w okresie pięciu lat  bezpośrednio przed  powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej   albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu  na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

6)      posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)      nie była karana karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304 ) , oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

8)      nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie  karne,

9)     nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. )

2.     Stanowisko dyrektora szkoły  może być powierzone osobie nie będącej nauczycielem, która:

1)      ukończyła studia wyższe magisterskie,

2)      posiada co najmniej pięcioletni  staż pracy,

3)      posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki,

4)      spełnia wymagania określone w p. 1 ppkt 3) – 9 )

 II.   Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.      Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju  szkoły,

2.      Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej ,

3.      Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia  - w przypadku osoby będącej nauczycielem,

4.      Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

5.      Dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6.      Ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać  osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze , w poszczególnych typach szkół i placówek,

7.      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8.      oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304  ) , oraz nie toczy się przeciwko niemu  postępowanie dyscyplinarne,

9.      oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ,

10.  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnieniem funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych  ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96 poz. 874 i Nr 166, poz. 1611 ),

11.  oświadczenie , że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153 poz. 1271 ) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III.   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „KONKURS” w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres:

Burmistrz  Miasta Hajnówka, 17 – 200  Hajnówka, ul. A. Zina 1
lub
sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka – II piętro pokój nr 56

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Hajnówka.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444