Home

RADA MIASTA HAJNÓWKA

       Hajnówka, dnia 2004-02-10

 BRM.0150-1/04

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / zwołuję obrady XIV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 25 lutego 2004 r. godz. 15.00 w sali Nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka.

P o r z ą d e k   o b r a d .

 1.

Otwarcie sesji

 

2.

Przyjęcie porządku obrad.

 

3.

Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Miasta.

 

4.

Interpelacje .

 

5.

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

 

6.

Informacja o działalności Burmistrza Miasta  w okresie  11 grudnia 2003 – 10 lutego 2004 r.

 

7.

Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miasta .

 

8.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg w trybie Uchwały Nr XVII/111/00 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 18 kwietnia 2000 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych za okres  od początku roku do dnia 31 grudnia 2003 r.

 

9.

Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka z kontroli dotacji na funkcjonowanie ogólnodostępnego kina

 

10.

Powzięcie uchwał w sprawach :

 

 

a/

utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Hajnówce

 

b/

zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów ,

 

c/

zmiany uchwały Nr XXXIV/229/02 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2002 r.

 

d/

planu pracy Rady Miasta Hajnówka na 2004 r.

 

e/

planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  na 2004 r.

 

f/

zmiany uchwały

 

g/

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Hajnówki ,

 

h/

zmian w budżecie miasta na 2004 r. ,

 

i/

kredytu długoterminowego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne ,

 

j/

przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta .

11.

Rozpatrzenie skargi Pana Włodzimierza R.

 

12.

Wolne wnioski, zapytania .

 

13.

Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania .

 

14.

Zamknięcie obrad.

 

         
   
Przewodniczący Rady Jakub Ostapczuk

Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444