Home

                   
RADA MIASTA HAJNÓWKA

 Hajnówka, dnia 2003-12-11

BRM.0150-9/03

Mieszkańcy Miasta

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / zwołuję obrady XIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 30 grudnia 2003 godz. 15.00 w sali Nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka.

P o r z ą d e k    o b r a d .

 1. Otwarcie sesji

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Miasta.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta w okresie 18.11.-10.12. 2003 r.

 6. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miasta .

 7. Powzięcie uchwał w sprawach :

 1. budżetu miasta na 2004 r.

 2. miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 ,

 3. ustalenia opłaty administracyjnej , terminu płatności oraz sposobu jej poboru ,

 4. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2014,

 5. przekazania majątku Gminy Miejskiej Hajnówka na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z oo w Hajnówce

 6. zamiany nieruchomości ,

 7. zmiany uchwały Nr IX/75/99 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 15 września 1999 r. dot. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Hajnówka,

 8. zmiany uchwały Nr XXXI/212/01 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka ,

 9. przystąpienia do sporządzenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka .

 1. 10.Wolne wnioski, zapytania .

 2. 11.Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania .

 3. 12.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Jakub Ostapczuk
 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444