Home

                                                              Ogłoszenia                                                   Wyślij wiadomość    Wpisz się do księgi gości

 
O g ł o s z e n i e

             Z dniem 31 lipca 2003 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników ludowych.

            Prezesi sądów, zakłady pracy , stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa a także co najmniej 25 obywateli zgłaszają radom gmin kandydatów lub listy kandydatów na ławników do sądu rejonowego i okręgowego

            Zgłoszenie kandydatów na ławników pochodzące od związków zawodowych powinno zwierać wskazania , którzy spośród nich proponowani są do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

            Zgłoszenia dokonuje organ stowarzyszenia , organizacji lub związku zawodowego uprawniony do bieżącego kierowania działalnością . W zgłoszeniu należy podać nazwę i numer rejestru, w którym stowarzyszenie, organizacja lub związek zawodowy zostały zarejestrowane.

            Zgłoszenie kandydata na członka ławnika przez obywateli musi być podpisane przez co najmniej 25 osób mających czynne prawo wyborcze , zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka .

            Obywatel podpisujący zgłoszenie podaje czytelnie swoje imię , nazwisko , datę urodzenia i miejsce zamieszkania .

            Uprawnionymi do składania oświadczeń w sprawie zgłoszenia kandydata są trzy pierwsze osoby , które podpisały jego zgłoszenie .

            Zgłaszając kandydata na członka ławnika należy podać jego

imię , nazwisko , datę i miejsce urodzenia , miejsce zamieszkania , wykształcenie , nazwę i adres zakładu pracy , zawód lub charakter  wykonywanej pracy.

            Kandydat powinien swym podpisem potwierdzić zgodę na kandydowanie .

            Kandydatem na ławnika mogą być osoby , które :

 1. maja obywatelstwo polskie i korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 2. są nieskazitelnego charakteru ,

 3. ukończyły 30 lat  ,

 4. wyraziły zgodę na kandydowanie ,

 5. zamieszkują lub są zatrudnione na terenie miasta Hajnówka co najmniej od roku .

 6. nie przekroczyły 65 lat .

            Ławnikami nie mogą być :

 1. osoby zatrudnione w sadach powszechnych i innych sądach , w prokuraturze,

 2. osoby wchodzące w skład organów , od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego ,

 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw ,

 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy ,

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy ,

 6. duchowni,

 7. funkcjonariusze Służby Więziennej .

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie .

            Zgłoszenia kandydatów należy składać do dnia 31 lipca 2003 r. w sekretariacie Urzędu Miasta ( pokój 56 ).

Burmistrza Miasta
mgr Anatol Ochryciuk


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444