Home

Ilość odsłon: 2756   Data publikacji:  2005-06-11

Hajnówka, 11.06.2005r.

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka w dniach od 27 czerwca 2005r. do 27 lipca 2005r. w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul.A.Zina 1,  17-200 Hajnówka, pokój 207 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 czerwca 2005r. (środa) w Urzędzie Miasta Hajnówka,  ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka, o godz.10.00 pokój nr 12.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza miasta Hajnówka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2005r.

                                                                           Burmistrz  Miasta  Hajnówka


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444