Home

   
XI sesja Rady Miasta – 29.X.2003r.

         Na wniosek burmistrza z porządku obrad został zdjęty punkt o zamianie nieruchomości, ponieważ dotychczasowe uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych wymagają pewnych zmian.

                                   Interpelacje.

            Radny Bołtromiuk: - Dziękuję za zorganizowanie małoobrazkowych badań płuc dla mieszkańców, prosiłbym jeszcze o ewentualne zabezpieczenie płatności, jeżeli chętnych będzie więcej, niż zakontraktowane 600 badań; wskazane byłoby też objęcie badaniami osoby nieubezpieczone.

            Radny Sacharczuk: - Grupa rodziców zgłosiła problem niedostosowania rozkładu jazdy autobusów do czasu zajęć w SP nr 6. Dyrektor szkoły występowała w tej sprawie z pismem do MZK – bez rezultatu.

            Radny Wiatrowski: - Odpowiedź, którą otrzymałem na wcześniejszą interpelację nie satysfakcjonuje mnie i proszę o jej rozszerzenie: dlaczego inwestujemy na terenie nie należącym do miasta?, jakie będą roczne koszty eksploatacji krytej pływalni?

            Radny Markiewicz;- Trwa remont ul. Białostockiej – wyrażane są opinie, że remontowany odcinek nie spełnia wymogów eksploatacyjnych: spad nawierzchni jest w jednym kierunku, brak jest krawężników po jednej stronie, woda odprowadzana będzie do rowu. Czy władze miasta miały wpływ na taką realizację inwestycji i czy jest to kształt ostateczny?; jak wygląda sprawa przy innych inwestycjach realizowanych przez instytucje powiatowe lub wojewódzkie?

                                   Informacja o działalności burmistrza (wybrane fragmenty).

            Następuje finalizacja sprawy Urzędu Skarbowego, Hajnówka znajduje się na liście miast, w których od 1 stycznia 2004 r. zostaną utworzone nowe urzędy. Szacuje się, że US w Hajnówce przejmie 40 – 45% podatników obsługiwanych przez bielski urząd.

            W wyborach uzupełniających do Senatu najwięcej głosów uzyskał Krzysztof Bil – Jaruzelski – 279, następnie: Krzysztof Jurgiel – 104, Marek Kaczyński – 62, Sławomir Zgrzywa – 35, Andrzej Soroka – 31. Pozostali kandydaci uzyskali od kilku do kilkunastu głosów. (Jak wynika z prostej arytmetyki frekwencja była znikoma).

            Radny Wiatrowski: - W informacji znajdują się punkty, które miały zostać rozstrzygnięte 20 i 22 października i powinny być już znane – proszę o podanie szczegółów.

            Mirosław Mordań, z-ca burmistrza: - Przetarg na prowadzenie akcji zimowej na drogach miejskich i powiatowych wygrało PUK. Został też rozstrzygnięty przetarg na kupno podnośnika – kupimy lekki podnośnik za cenę 84 tys.zł.

            Radny Markiewicz: - Czy są priorytety przy odśnieżaniu ulic?

            M.Mordań: - W umowie są zapisane szczegółowe informacje, natomiast ujmując najogólniej są ulice pierwszej i drugiej kolejności odśnieżania.

                        Informacja o działalności przewodniczącego Rady.

            Jakub Ostapczuk: - Poza sprawami bieżącymi (dyżury i przygotowanie materiałów na sesję) uczestniczyłem w imprezie z okazji 9. rocznicy Klubu Abstynentów „Dąb” i w koncercie z okazji 5. rocznicy istnienia Chóru Kameralnego, oraz w inauguracji roku akademickiego na Wydziale Zamiejscowym PB. Obecnie na 1. i 2. roku studiuje tu 127 osób, 120 studiuje w trybie zaocznym; trwają prace przygotowawcze do utworzenia Wydziału Leśnego.

            Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Hajnówki.

            Radny Markiewicz: - Sprawy związane z wywozem śmieci reguluje uchwała RM, więc wprowadzenie zmian wymaga również uchwały Rady. System nie promuje segregacji śmieci – należałoby zastanowić się, jak to wprowadzić. Koszty ponoszone przez mieszkańców powinny być proporcjonalne do ilości oddawanych śmieci, a opłaty pobierane kwartalnie lub półrocznie, żeby nie było konieczności comiesięcznego udawania się do kasy przedsiębiorstwa.

            Alicja Chaniło, RO nr 12: - Czy proponowane ceny były uzgadniane z Radą? W sprawie odśnieżania – w roku ubiegłym przy telefonicznym zgłaszaniu uwag byłam odsyłana do różnych urzędów. Do kogo mogę zgłaszać teraz ewentualne zastrzeżenia?

            M.Mordań: - Ceny zostały określone przez PUK, ale są to na razie propozycje. Za odśnieżanie odpowiedzialny jest PUK, a skargi proszę kierować bezpośrednio do mnie.

            Bazyli Iwaniuk, RO nr 4: - Przy odśnieżaniu bywają niszczone krawężniki – należy wyciągać konsekwencje za takie dewastacje.

            Radna Teresiak: - Należy wprowadzić selektywną zbiórkę odpadów na osiedlach domów jednorodzinnych.

            M.Mordań: - Taką próbę podjęliśmy trzy lata temu i nie dała efektów. Selektywną zbiórkę odpadów prowadzimy na osiedlach domów wielorodzinnych, rozważamy potrzebę ponownego jej wprowadzenia na osiedlach domów jednorodzinnych.

            Radna Rudzińska – Patejuk: - Mglisty jest pkt 5 opracowania – zawarto umowy z 10% mieszkańców, do kiedy zostaną zawarte umowy ze wszystkimi? Ile mniej środków w związku z tym budżet miasta będzie musiał wyasygnować?

            M.Mordań: - Program podpisywania umów rozpoczęto wiosną tego roku. Szczegóły dotyczące gospodarki odpadami znajdą się w planie zagospodarowania odpadów – zbierałem opinie radnych wyrażane na posiedzeniach komisji i zostaną one zapisane w tym planie.

            Radny Wiatrowski: - Nie przewiduje się nowego wysypiska – co wobec tego ze śmieciami?

            Burmistrz Anatol Ochryciuk: - Obecnie są prowadzone prace nad tworzeniem Powiatowego Planu Zagospodarowania Odpadów. W Powiecie Hajnowskim są dwie gminy (Narew, Kleszczele), które chcą mieć składowiska odpadów – oczywiście będzie to nas kosztowało. Na dziś najlepszym wyjściem wydaje się spalanie odpadów – nie ponosimy opłat za składowanie i wywóz, mamy energię cieplną. Do programu tworzonego przez miasto chce dołączyć się gmina Białowieża. Trzeba pamiętać, że na terenie Hajnówki nie ma miejsca na wysypisko odpadów.

            Informację o przygotowaniach do wyborów ławników przedstawił Mirosław Awksentiuk, sekretarz UM: - Prawo zgłaszania kandydatów na ławników mają prezesi sądów, wojewoda, stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe, oraz o najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, stale mieszkających na terenie miasta Hajnówka. Informacja o terminie i trybie zgłaszania kandydatów podano na tablicach UM i rozesłano podmiotom uprawnionym do zgłaszania kandydatów.

            Radni jednogłośnie wybrali Komisję Skrutacyjną w składzie: L.Kulwanowski, G.Surel, Z.Wiatrowski, następnie przeprowadzono tajne wybory ławników.

            Ławnikami zostali: do Sądu Okręgowego w Białymstoku do orzekania w sprawach karnych – Mikołaj Aleksiuk i Irena Januszkiewicz; do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim do orzekania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń – Helena Bańska, Luba Nowik, Anatol Apanowicz, Walentyna Chwaszczewska; do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim do orzekania z zakresu prawa karnego i rodzinnego – Alicja Chaniło, Grażyna Dymińska, Wiktor Dzik, Nina Gierman, Irena Kowalczuk, Walentyna Ostaszewska, Mariusz Szapiel, Mirosław Wappa; do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim do orzekania z zakresu prawa karnego i cywilnego – Józef Gryc, Maria Karpiuk, Sergiusz Kojło, Krzysztof Mieczysław Lange, Wiera Masajło, Danuta Rola, Dorota Rutkowska, Aleksy Szwarc.

            W związku z przejściem na emeryturę radni jednogłośnie powzięli uchwałę o odwołaniu Marii Własiuk ze stanowiska zastępcy kierownika USC.

            Wątpliwości radnych wzbudził projekt uchwały o przekazaniu majątku gminy (nieruchomości przy ul. Parkowej o pow. 538 m2) na rzecz spółki PUK.

            Radny Kulwanowski: - Komisja Spraw Społecznych ocenia negatywnie projekt uchwały i wnioskuje o sprzedaż terenu.

            Radny Tomaszuk: - W Komisji Spraw Gospodarczych część radnych wstrzymała się od głosu, ilość głosów za i przeciw była jednakowa.

            Radny Jańczuk: - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu popiera projekt uchwały.

            Burmistrz: - Przekazujemy majątek gminy firmie podległej miastu – wszystkie składniki majątku spółki są naszą własnością. Otoczenie kwiaciarni jest zaniedbane – stwarzamy dla PUK-u możliwość rozbudowy budynku i uporządkowania terenu.

            Radna Rudzińska – Patejuk: - Jestem przeciwna temu projektowi – dzierżawa lub sprzedaż to jedna z możliwości zarobkowania do budżetu miasta. Czy w przyszłym roku będziemy mogli sprzedać ten grunt?

            Burmistrz: - Licząc po cenach rynkowych wartość tego gruntu wynosi 15 – 20 tys.zł. Jeżeli zechcemy sprzedać kwiaciarnię, to zawsze możemy to zrobić; nie tracimy uprawnień do tego majątku, ale trzeba stwarzać możliwości rozwoju własnym firmom.

            Radny Surel: - Nie będzie chętnych na kupno tego terenu.

            Radny Mińko: - Samodzielnie ten teren jest niefunkcjonalny.

            Radny Kiryluk: - Przekazując teren dla PUK mamy wpływ na rodzaj inwestycji. Ten teren ma wartość tylko z kwiaciarnią.

            Radny Wiatrowski: - Czy wpłynął wniosek z PUK?

            Burmistrz: - Takie działanie jest wolą zgromadzenia.

            Uchwałę powzięto przy 1 głosie przeciwnym i 3 wstrzymujących się.

            Wysokość poborów burmistrza przyjęto 14 głosami, 6 radnych wstrzymało się od głosu.

            wynagrodzenie zasadnicze – 4 300 zł.

            dodatek funkcyjny             -   1 775 zł.

            dodatek specjalny (40%)    -  2 430 zł.

            dodatek za wysługę lat        -    860 zł.

                                            Wolne wnioski, zapytania.

            Radna Dymińska: - Niedługo będziemy określali wysokość stawek podatków – proszę o informację, jak odbywało się spłacanie podatków w tym roku.

            Radny Kiryluk: - Mieszkańcy pytają, czy w tym roku rozpoczną się prace na ul. Kołodzieja?

            Radny Rakowicz: - W dwóch budynkach przy ul. Armii Krajowej miał być wymieniony dach i doprowadzona ciepła woda, miała też być doprowadzona kanalizacja do budynku przy ul. Warszawskiej – proszę o odpowiedź na piśmie.

            Radny Mińko: - Co z przewozem przez miasto ładunków niebezpiecznych i przebudową linii WN na Paszkach?; jakie są konsekwencje likwidacji Straży Miejskiej?

            Burmistrz: - Szczegóły małoobrazkowych badań płuc proszę uzgadniać z sekretarzem. Zastępca burmistrza zorganizuje spotkanie Rady Rodziców z dyrekcją MZK w celu ustalenia najdogodniejszych godzin kursowania autobusów. Rozważane były różne możliwości lokalizacji krytej pływalni – ta została uznana za najdogodniejszą. Za grunt nie będziemy płacić – zostanie on geodezyjnie wydzielony i przekazany miastu. Sprawdzałem, jak to wygląda w innych miastach – do krytej pływalni dopłaca się 300, 400, do 700 tys. zł. rocznie. Podczas spotkania w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich przekazałem wszystkie wątpliwości mieszkańców. Projekt techniczny nie był sporządzany, ponieważ nie jest potrzebny przy remoncie nawierzchni. PZDW nie ma obowiązku konsultowania własnych inwestycji, tym niemniej współpraca układa się nam bardzo przyzwoicie. Wody deszczowe trafiałyby do rowów odwadniających bez względu na to, czy byłyby krawężniki, ponieważ ulica na tym odcinku nie posiada kanalizacji deszczowej.

            Budowy ulic na Judziance i ul. Kołodzieja zostały zgłoszone na dofinansowanie z funduszy unijnych, które prawdopodobnie zostaną uruchomione w maju 2004 r. – inwestycje rozpoczęte nie mogą otrzymać dofinansowania.

            Zamknąć Hajnówki dla ruchu drogowego nie możemy, a dróg objazdowych nie posiadamy. Przebudowa linii WN to poważna inwestycja – w tej sprawie jesteśmy w stałym kontakcie z Zakładem Energetycznym.

            Oszczędności z powodu likwidacji Straży Miejskiej wynoszą 75 – 80 tys. zł. rocznie: strażnicy zajmowali się pilnowaniem porządku komunalnego, teraz obowiązki te przejął Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

            Radny Wiatrowski: - Dopóki inwestorem było Kuratorium, to kwestia lokalizacji pływalni przy szkole nie budziła wątpliwości – lokalizacja powinna zostać zmieniona, jeżeli inwestorem jest miasto.

            Radny Kulwanowski: - Rozumiem i podzielam wątpliwości radnego – w sprawie lokalizacji pływalni decydować powinna opinia ekspertów.              


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444