Home

                                                               Gazeta Hajnowska                                               Wyślij wiadomość    Wpisz się do księgi gości

 
VII sesja Rady Miasta

30. 04. 2003 r.

                Burmistrz Anatol Ochryciuk: - Wnoszę o zdjęcie z porządku obrad punktu o nadaniu statutu Zespołowi Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi. Kuratorium wniosło do projektu statutu poprawki, które należy przeanalizować – taką ewentualność uzgodniłem z przewodniczącymi: Rady i Komisji Oświaty.

                Radni jednogłośnie zaakceptowali propozycję burmistrza.

                Radny Bołtromiuk: - Jakie działania podjęto w sprawie rozpoznania zachorowań na gruźlicę?

                Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwią-zywania problemów alkoholowych za 2002 r. przyjęto jednogłośnie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2002 r. pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa. Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium.

Plan dochodów przewidywano na 24.067.431 zł, faktycznie osiągnięte dochody wyniosły 23.098.774 zł. Po stronie wydatków zaplanowana kwota wynosiła 24.696.831 zł, wydano 23.725.870 zł, co wynosi 96,1% zaplanowanych wydatków.

Radna Rudzińska-Patejuk: - Proszę o informację, które punkty realizacji budżetu wzbudziły szczególne zainteresowanie Komisji Rewizyjnej.

Irena Kowalczuk, przewodnicząca KR: - Komisja dokładnie sprawdziła realizację programu profilaktyki, natomiast sprawozdanie z wykonania budżetu wyrywkowo i nie stwierdzono uchybień.

Radna Rudzińska-Patejuk: - Czy prawidłowy były wydawane pieniądze na promocję miasta? Łatwo jest napisać w sprawozdaniu, że przedszkolom nie wypłacono całej dotacji. W środku roku budżetowego zmniejszono kwoty na finansowanie jednostek podległych – tak nie powinno być. Dlaczego na akcję zimową wydano tylko 77% zaplanowanej kwoty?

Burmistrz: - Te pytania są faktycznie skierowane do mnie. O tym, że pewne wydatki nie były realizowane decydowały wpływy – jeżeli Ministerstwo Finansów obcinało dotacje, musieliśmy obcinać wydatki. Jest kilka pozycji po stronie dochodów mających istotne znaczenie dla budżetu – są to wpływy z podatków od mieszkańców. Największe niedobory mieliśmy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – mogliśmy te podatki ściągać, ale nie chcieliśmy tego robić, żeby nie pogarszać sytuacji zakładów pracy.

Wszystkie przedszkola otrzymały środki wystarczające do funkcjonowania. Jeżeli chodzi o HDK, to wysokość dotacji w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła 19 zł, podczas gdy w bogatszym Bielsku Podlaskim analogiczna dotacja wyniosła 16 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2002 rok zostało przyjęte przy pięciu głosach wstrzymujących się; a uchwałę o udzieleniu absolutorium przy trzech głosach wstrzymujących się.

Uchwały o postępowaniu o zamówienia publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu i utworzeniu odrębnych obwodów do głoso-wania w ogólnokrajowym referendum radni powzięli jednogłośnie.

Wolne wnioski, zapytania

                Radna Dymińska: - Jakie było uzasadnienie odrzucenia przez wojewodę uchwały Rady Miasta? Prace przed UM nie powinny być wykonywane w godzinach pracy urzędu.

                Alicja Chaniło, przew. RO Nr 12: - Jak długo trzeba czekać na realizację wniosków? – złożyłam u przewodniczącego wnioski od mieszkańców sprzed kilku lat. Kiedy zostanie zlikwidowana oczyszczalnia ścieków mleczarni?

                Radny Rakowicz: - Znów przypominam się panu burmistrzowi ze śmietniczkami przy ul. Piłsudskiego. (Po wcześniejszej interwencji radnego śmietniczki zostały zainstalowane, jednak nieznany dotychczas wirus zżarł je doszczętnie – T.T.)

                Radny Wiatrowski: - Na kiedy zaplanowana jest realizacja zmiany oświetlenia na energooszczędne i oświetlenia świątyń w Hajnówce?

                Radny W. Golonko: - Nasze miasto sprzątane jest przez firmy spoza Hajnówki – dlaczego?

                Radny Tomaszuk: - Radni powinni być informowani o sposobie realizacji wniosków.

                Radny Rakowicz: - Chodzą słuchy, że niektóre szpitale mają być zamknięte – czy wobec tego nie powinniśmy zastanowić się nad możliwością doposażenia hajnowskiego szpitala?

                Radna Rudzińska-Patejuk: - Chciałabym przedstawić sprawę, która została załatwiona pozytywnie – od około półtora roku na osiedlu przy ul. Armii Krajowej powstawało dzikie wysypisko śmieci. Zadzwoniłam do sekretariatu UM informując o zaistniałej sytuacji; niedługo po tym telefonie zjawili się strażnicy miejscy, a następnego dnia śmietnisko zostało zlikwidowane, a teren dokładnie sprzątnięty. Dziękuję tym, którzy tak skutecznie śmietnisko zlikwidowali.

Przewodniczący Jakub Ostapczuk: - Wszystkie wnioski kierowane do Rady przekazujemy burmistrzowi. Uchwała została uchylona, ponieważ nie spełniała wymogów formalnych.

                Mirosław Awksentiuk, sekretarz UM: - Sporo czasu zajęło mi dotarcie do osób i instytucji kompetentnych w sprawach leczenia gruźlicy – w końcu okazało się, że wykonujący badania białostocki Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gruźlicy i Chorób Płuc nie ma podpisanego kontraktu z NFOZ na wykonywanie specjalistycznych badań, natomiast ambulans może przyjechać w każdej chwili i wykonać badania pod warunkiem, że zostaną one opłacone. Koszt jednego badania wynosi 10 zł.

                Burmistrz: - Dopilnuję, żeby praca była właściwie zorganizowana.

                W terminie do 15 maja planujemy spotkanie z przewodniczącymi Rad Osiedli i przedyskutujemy wnioski zgłaszane przez mieszkańców.

                Pani Chaniło pyta, jak długo trzeba czekać na realizację wniosków – to zależy od tego, jakie to są wnioski.

                Oczyszczalnia OSM już nie istnieje, ale powstał tam nowy konflikt – mieszkańcy sprzeciwiają się nowej lokalizacji ul. Leśnej. Po uzyskaniu opinii San-Epid-u doprowadzimy do spotkania zainteresowanych stron i uzgodnień.

                W sprawie doposażenia szpitala nie czuję się kompetentny – więcej na ten temat będę wiedział po pierwszym posiedzeniu  nowej RS SP ZOZ.

                W sprawie modernizacji oświetlenia przygotowywany jest projekt uchwały.

                Obce firmy sprzątają drogi wojewódzkie; dzieje się tak m.in. dlatego, że nasze firmy przegrywały przetargi. Ostatnio została dokonana zmiana na stanowisku prezesa PUK.

                Organizacja wydawania posiłków w SP 6 została dopracowana.

                Radny Saczko: - Czy w SP 6 taka sytuacja już pozostanie?

                Burmistrz: - W maju przedstawimy Radzie pakiet potrzeb inwestycyjnych dostosowanych do możliwości finansowych budżetu z uwzględnieniem możliwych do pozyskania środków z zewnątrz.

                Radny Kiryluk: - Co z ul. Kołodzieja?

                Burmistrz: - Nasz wniosek został przyjęty bardzo dobrze, a przypominam, że dofinansowanie obejmuje tylko inwestycje nierozpoczęte – w tym przypadku możemy liczyć na 75% środków finansowych z zewnątrz.

                Radna Rudzińska-Patejuk: - W zamierzeniach inwestycyjnych powinien mieć odbicie program wyborczy SLD – należy przypomnieć strategię gminną i powiatową, a na sesję zaprosić parlamentarzystów.

                Walentyna Ostaszewska, przewodnicząca RO Nr 10: - Przegląda-jąc materiały na sesję nie znalazłam nic na temat bezrobocia, czy tworzenia miejsc pracy.

                Burmistrz: - Bezrobocie jest wynikiem sytuacji w różnych dziedzinach. Samorządy gminne nie mają instrumentów do kształtowania rynku pracy, mogą natomiast tworzyć właściwy klimat dla przedsiębbiorczości choćby przez odraczanie terminów płatności lub zachęcanie własnych podmiotów do uczestnictwa w przetargach.

T.T.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444