Home

 

 


XII sesja Rady Miasta – 03.XII.2003r.

         W trakcie sesji Nela Szczuka i Janusz Korbel z Towarzystwa Ochrony Krajobrazu omówili temat znaczenia krajobrazu kulturowego ilustrując wystąpienie slajdami starej i nowej zabudowy Hajnówki.

                                      Interpelacje.

         Radny Wiatrowski: - Prosiłem o udzielenie na piśmie rozszerzonej informacji o krytej pływalni i nie otrzymałem jej.

         Radna Dymińska: - Zgłaszałam potrzebę sporządzenia informacji o ściągalności podatków i do czasu posiedzenia komisji takiej informacji nie uzyskałam; ustnej informacji udzieliła mi pani skarbnik, ale uważam, że powinna być sporządzona na piśmie.

         Radny Bołtromiuk: - Ile jest w Hajnówce osób bezdomnych; czy są zabezpieczone miejsca noclegowe i możliwość wydawania posiłków?

                   Informacja o działalności burmistrza.

         Radna Rudzińska – Patejuk: - Które z wymienionych inwestycji, poza budową amfiteatru, są możliwe do realizacji?

         Czy do przeprowadzenia małoobrazkowych badań płuc należy angażować osobę burmistrza? - burmistrz jest jeden i ma ważniejsze zadania do wykonania.

         Radny Wiatrowski: - Co to jest Komitet Sterujący? Podczas spotkania z Zarządem Sejmiku Wojewódzkiego zgłoszono propozycje inwestycji, które mogłyby być finansowane z Kontraktu Wojewódzkiego – wśród nich nie ma wymienionej budowy krytej pływalni, czy może jest ukryta w jednym z punktów?

         Burmistrz Anatol Ochryciuk: - Potrzeb jest dużo, a wchodzi właśnie w życie nowa ustawa o samorządach – decyzję o realizacji konkretnych inwestycji będziemy mogli podjąć po rozpoznaniu możliwości finansowych. Wysoki jest stopień zaawansowania budowy dróg, modernizacji oświetlenia, w trakcie jest budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Zakres inwestowania określony zostanie podczas sesji budżetowej.

         Komitet Sterujący jest to ciało społeczne, w którym liczba i stanowiska zasiadających osób są określone statutowo – opiniuje on wnioski o fundusze unijne i inne.

         Wspólnie ze Starostwem wypracowaliśmy porozumienie w sprawie budowy krytej pływalni (odsyłacz do strony), które Rada Powiatu przyjęła w formie uchwały. Wstrzymywałem się z udzieleniem szczegółowej informacji do czasu przyjęcia tego porozumienia. Przy dobrych układach 70 – 75% funduszy otrzymamy z UE.

         Informacja została przyjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się.

         Informację Komisji Spraw Społecznych w sprawie turystyki przedstawił radny Golonko: - Opracowaliśmy wzór i wysłaliśmy pisma do 45 podmiotów – odpowiedziało 10 instytucji i jedna osoba prywatna. Najbardziej konkretnych odpowiedzi udzielili: Starostwo, Studio Form Wzorniczych i PTTK. Propozycje są następujące: reaktywacja sezonowego schroniska turystycznego na bazie internatu ZSZ, utworzenie pól namiotowych i kempingowych, utworzenie muzeum flory (SFW), opracowanie i wydanie planu imprez odbywających się w Hajnówce i regionie, uruchomienie w sezonie punktów małej gastronomii, umieszczenie tablic z planem miasta w kilku miejscach, tworzenie ścieżek rowerowych, nadzór chroniący obrzeża Puszczy przed wywozem śmieci.

         Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości radni powzięli 13 głosami, czterech radnych wstrzymało się od głosu.

         Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych powzięto 14. głosami, pięciu radnych wstrzymało się od głosu.

         Burmistrz: - Wszystkie dotychczasowe stawki, które były wyższe od minimalnych podnieśliśmy o 0,6%, te, które były niższe zostały doprowadzone do minimalnych.

         W sprawie podatku od posiadania psów niezmienne stanowisko zaprezentował radny Rakowicz: - Uważam, że tego podatku nie powinniśmy pobierać. Jakie są wpływy z tego tytułu?

A.     Ochryciuk: - Wpływy z podatku i koszty wyłapywania bezpańskich psów mniej więcej równoważą się.

Uchwałę powzięto przy 15 głosach za, trzech przeciw i jednym wstrzymującym się.

Uchwałę o zmianach w budżecie miasta powzięto 15. głosami, przy pięciu wstrzymujących się.

Zwiększony został m.in. plan dochodów o kwotę 62 600 zł. z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – te środki zostały skierowane do działu Przeciwdziałanie alkoholizmowi ; z tytułu utraconych dochodów PFRON uregulował należności SI „Europostęp”; w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę dodatków mieszkaniowych zmniejszono wydatki na ten cel o 195 tys.zł.

Radna Rudzińska – Patejuk: - Dlaczego nadal dotujemy Politechnikę, jeśli umowa obowiązywała do końca września i czy dotyczy to tylko tego roku, czy będzie trwało nadal? Czesne na WZ PB jest takie same jak w Białymstoku.

Burmistrz: - Z faktu istnienia Politechniki wynikają znaczące korzyści w wymiarze ekonomicznym – każdy ze studentów pochodzący z zewnątrz wydaje na żywność, na mieszkanie. Kwestionowanie bytu Politechniki wydaje się co najmniej dziwne. Wspólnie ze Starostwem zobowiązaliśmy się do pokrycia kosztów utrzymania budynku w I roku akademickim i te działania będziemy kontynuowali ze względu na trudną sytuację w szkolnictwie wyższym. Samodzielność finansowa WZ będzie możliwa, kiedy będą studiowały wszystkie roczniki. Jako burmistrz będę wnioskował o traktowanie PB w budżecie bardzo poważnie.

Radna Rudzińska – Patejuk: - Nie widzę powodu, żeby by karcona przez burmistrza – tak długa wypowiedź była niepotrzebna, wystarczyłaby część informacyjna.

                            Wolne wnioski, zapytania.

Radna Teresiak: - Słyszałam o nieciekawej sytuacji finansowej PTTK, czy w tej sprawie przewidziane są jakieś działania?

Alicja Chaniło, RO nr 12: - Od nowego roku na posesjach powinny być pojemniki, a wiem, że nie wszędzie są. Na następną sesję przydałoby się zaprosić przedstawiciela PUK.

Walentyna Ostaszewska, RO nr 10: - Osiedle od strony hospicjum i obrzeże lasu są bardzo zaśmiecone – należałoby uprzątnąć śmieci i ustawić tablicę zakazującą wyrzucania śmieci. Młodzież nie ma miejsca do spędzania czasu wolnego – proponujemy przeznaczyć dla nich pustostan naprzeciw myjni, Rada Osiedla będzie pilnowała właściwego zachowania młodzieży. Przy wycince drzew pozostawiono jabłoń, z której obfite spady utrudniają chodzenie. Trawniki przy ul. Armii Krajowej nie zostały uprzątnięte z liści – wiatr będzie zwiewał je na chodniki.

Mirosław Gryka, RO nr 8: - Czy w roku 2004 rozpocznie się budowa ul. Kołodzieja?

Wiktor Dzik, RO nr 6: - Konieczne jest wyrównanie drogi dojazdowej do garaży.

Lidia Juszczuk, RO nr 7: - Jakie są zamiary Starostwa do pustostanu po ZSRolniczych?

Burmistrz: - Wszyscy radni otrzymują co pół roku informację o udzielonych ulgach, a w sprawozdaniach z wykonania budżetu są zawarte dane procentowe o wpływach; umorzeń podatkowych nie stosujemy w przypadku dużych podmiotów gospodarczych, natomiast konkretnych danych podać nie można ze względu na ochronę danych osobowych.

Ubiegłej zimy mieliśmy jedenastu bezdomnych, dwóch przyjęło zaproponowane mieszkania. Umowa z DPS „Samarytanin” gwarantuje noclegi bezdomnym, zwłaszcza w okresie zimowym.

Sytuacja PTTK jest rzeczywiście niedobra, pewne działania są czynione.

Prezes PUK zostanie zaproszony na sesję RM.

W sprawie pomieszczenia dla młodzieży potrzebne jest spotkanie z Radą Osiedla. Tablica zostanie ustawiona.

Ulica Kołodzieja jest wpisana do remontu z funduszy unijnych, a inwestycje rozpoczęte nie mogą być dofinansowane.

Teren przy garażach należy do kolei, ale sądzę, że możemy wysłać sprzęt; wskazana byłaby obecność właścicieli garaży.

Starosta Włodzimierz Pietroczuk: - Nieruchomość przy ul. Górnej została wyceniona i ogłoszone były trzy przetargi – nie było chętnych do kupna. Dokonana została powtórna wycena i ogłosimy kolejny przetarg.

Wiceprezes PTTK Tadeusz Topolski zwrócił się do mnie z pewnymi propozycjami i myślę, że uda się nam dojść do porozumienia.

Radna Dymińska: - Nie chodziło mi o dane osobowe, a o procentową ściągalność i umarzalność podatków.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444