Home

 

 


XIII sesja Rady Miasta – 30.XII.2003r.

                               Interpelacje.

                Radna Dymińska: - Mieszkańcy bloku 1A przy ul. Reja są zbulwersowani faktem, że w budynku po byłej kotłowni ma działać piekarnia. Decyzję w tej sprawie podjęto 3.X, a pismo do prezesa SM wpłynęło 17.XII. Czy tego rodzaju działalność jest w tym miejscu możliwa i dlaczego nie zapytano mieszkańców o zdanie? Kto jest obecnie właścicielem działki, na której miał budować pan Przeździecki i gdzie są obiecane 200 tys. zł? Tajemnicą poliszynela jest, że ten teren odkupiła spółka z udziałem kapitału obcego.

                Burmistrz Anatol Ochryciuk: - Pan Przeździecki wywiązał się z zobowiązań i wpłacił do kasy miasta 200 tys. złotych. Akt notarialny znajduje się w Starostwie. Każdy właściciel może sprzedać swoją nieruchomość. Budynek po kotłowni należy do PEC – inwestor zwrócił się do PEC o udostępnienie jego części na działalność handlowo – gospodarczą. Dwa dni temu wpłynęło do mnie pismo od mieszkańców z protestem. Po powrocie prezesa PEC z urlopu zorganizuję spotkanie wszystkich zainteresowanych stron.

                Radny Surel: - W Bielsku Podlaskim ten sam inwestor był zainteresowany budową i władze miasta na to nie pozwoliły.

                Witold Łapiński: - Mieszkańcy nic nie wiedzieli o zamiarach PEC – u, dowiedzieli się o tym pocztą pantoflową. Prowizorka, w której przechowywano węgiel powinna zostać rozebrana, a w kotłowni pewnie jakaś działalność mogłaby się odbywać, ale nie może ona być uciążliwa dla mieszkańców.

                Radna Dymińska: - Czy dobrze zrozumiałam, że bez zgody mieszkańców żadne decyzje nie zostaną podjęte?

                Burmistrz: - Musimy poznać bliżej warunki tej działalności i wówczas będziemy rozmawiać.

                Radny Golonko: - Sądzę, że większa uciążliwość może być dla mieszkańców bloku nr 1.

                Radna Dymińska: - Dobrze byłoby nie tylko rozmawiać, ale i wysłuchać.

                Przewodniczący Rady Jakub Ostapczuk:. - Systematycznie spada ilość niebezpiecznych ładunków przewożonych przez Hajnówkę, a zmniejszy się znacznie z chwilą oddania do użytku budowanej w Małaszewiczach przepompowni gazu.

                                               Budżet miasta na 2003 rok.

                G. Tomaszuk, przew. Komisji Polityki Gospodarczej: - Komisja jest za przyjęciem budżetu. Przeznaczenie na inwestycje 5% budżetu wskazuje, że jest to budżet konsumpcyjny.

                Burmistrz: - Regionalna Izba Obrachunkowa zwraca uwagę, że nie ma możliwości finansowania Urzędu Skarbowego przez samorząd, proszę jednak o uchwalenie budżetu z kwotą przeznaczoną na czynsz za US.

                Radna Dymińska: - Wydatki na Radę powinniśmy utrzymać na dotychczasowym poziomie, a nie podwyższać; o wiele lepiej byłoby przekazać te pieniądze na HFMKiO.

                Radna Rudzińska-Patejuk: - Nie widzę metody w dysponowaniu budżetem. Remont UM – 165 tys. zł. – wymaga uzgodnienia z wszystkimi użytkownikami budynku. Prowadzenie kina i zagospodarowanie terenu – 60 tys. zł. – są to dwie zupełnie różne sprawy. Nieprzekonujące jest wyliczenie w pozycji oczyszczanie miasta w związku ze zmianami w wywozie śmieci.

                Radny Rakowicz: - Każdy kolejny budżet jest gorszy od poprzedniego – w poprzednim było 17 pozycji w zadaniach inwestycyjnych, w tym jest ich 13; nie sądzę, żeby w roku 2004 udało się sięgnąć po fundusze unijne i rozpocząć budowę ul. Kołodzieja. Porównując działalność ZGM i SM dostrzegam wyższość działań prezesa SM. W wydatkach inwestycyjnych nie uwzględniono wkładu Społecznych Komitetów Budowy.

                Alicja Chaniło (RO nr 12): - W zadaniach inwestycyjnych brak jest budowy ulic na Judziance, bardzo potrzebny jest też plac zabaw.

                Burmistrz: - Zgadzam się, że nakłady inwestycyjne są zbyt małe, ale kwotowo są one znacznie wyższe niż w roku 2003. Wysokość diet radnych jest na poziomie średniej krajowej. Komisja Rewizyjna sprawdzała sposób funkcjonowania kina i widzi możliwość wprowadzenia zmian. Przejście z worków na pojemniki przy wywozie nieczystości stałych wymaga pewnego czasu.

                Inwestycje miejskie są też realizowane przez spółki miejskie: PUK, PEC, PWiK, ZGM. Spółdzielnia Mieszkaniowa ma budynki stosunkowo nowe, natomiast ZGM musi utrzymywać nawet bardzo zniszczone budynki. W ostatnich latach na os. Millenium doprowadzono ogrzewanie, ciepłą wodę, wymieniono dachy, docieplono budynki.

                Ulice: Działowa, Gajowa, Myśliwska, Zwierzyniecka są objęte wnioskiem o fundusze unijne. Polska zalega z uchwaleniem ustaw, gwarantujących skorzystanie z tych funduszy.

                Liczę, że pozostali użytkownicy budynku też wniosą swój udział w jego remont.  

                Starosta Włodzimierz Pietroczuk: - Rada Powiatu jest jeszcze przed uchwaleniem budżetu; planujemy remont sali konferencyjnej (nr 12) i podobną kwotę jak UM na czynsz za US.

                Przewodniczący: - Rada Gminy też nie uchwaliła jeszcze budżetu.

                Radny Wiatrowski: - Apeluję o poparcie wniosku Komisji Infrastruktury(...) o zwiększenie o 5 tys. zł. dotacji dla HFMKiO.

A. Ochryciuk: - W wyniku przeprowadzonych konsultacji deklaruję zwiększenie dotacji dla HFMKiO o 3 tys. zł. ze środków pozabudżetowych.

                Wniosek Komisji Infrastruktury(...) został odrzucony: za głosowało 5 radnych, 10 przeciw, 6 wstrzymało się od głosowania.

                Budżet został przyjęty 15 głosami, 3 radnych było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

            Długa dyskusja wywiązała się wokół Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – chodziło o brak w preliminarzu wydatków kwoty 6 tys. zł. dla SP ZOZ. (Szczegółów dyskusji nie przekazuję, ponieważ uchwała została przyjęta w zaproponowanym kształcie – za przyjęciem głosowało 16 radnych, 5 wstrzymało się od głosu). Burmistrz zadeklarował możliwość wygospodarowanie środków dla SP ZOZ w trakcie roku budżetowego pod warunkiem akceptacji przez Miejską Komisję ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

            Jednogłośnie powzięto uchwały o: ustaleniu opłaty administracyjnej, przystąpieniu do sporządzania Gminnego Programu Ochrony Środowiska  na lata 2004 – 2014; przy jednym głosie wstrzymującym się o przekazaniu majątku gminy na rzecz PUK (samochód specjalistyczny mazda z podestem ruchomym samojezdnym) i jednogłośnie w sprawie zamiany nieruchomościami z Nadleśnictwem Hajnówka.

            Również jednogłośnie przyjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania Miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka. (Hajnówka została podzielona na trzy obszary: Hajnówka – Północ – teren zawarty między szlakami kolejowymi do Bielska i Siemianówki, Hajnówka – Południe – teren zawarty między szlakami kolejowymi do Bielska i Czeremchy, Hajnówka – Wschód – teren zawarty między szlakami kolejowymi do Siemianówki i Czeremchy).

            Radna Rudzińska-Patejuk: - Powzięliśmy dziś dwie uchwały intencyjne – czy przy ich realizacji obowiązują konkretne terminy?

            Burmistrz: - Gminne Programy Ochrony Środowiska należy przyjąć do końca czerwca br., do sporządzania Planu Zagospodarowania Przestrzennego przystąpimy niezwłocznie.

            Radny Markiewicz: - Jakie korzyści wynikają ze sporządzenia planu?

            Burmistrz: - Po zatwierdzeniu planu procedury inwestycyjne przebiegają o wiele szybciej.

            Radny Markiewicz: - Czy plan nie ograniczy zainteresowania inwestorów?

            Burmistrz: - Radni będą uczestniczyli przy tworzeniu planu i będą go przyjmowali, więc odpowiadają za jego kształt.

                                                           Wolne wnioski.

            Radny Rakowicz: - Mimo wielokrotnych monitów nic się nie robi w sprawie daszku na budynku po byłej kotłowni. Proszę o odpowiedź na piśmie.

            Burmistrz: - Przebudowa tego węzła wymaga dużych nakładów, natomiast nieprawdą jest, że sprawą nie zajmowaliśmy się.

            Radny Wiatrowski: - Przeczytałem porozumienie w sprawie budowy krytej pływalni i mam wątpliwości, czy od strony prawnej jest ono właściwe. Apeluję do radnych z SLD i do wszystkich radnych o ponowne przemyślenie lokalizacji.

            Radny Golonko: - W imieniu wstających wcześnie mieszkańców apeluję o późniejsze gaszenie świateł.

            Burmistrz: - Rada Powiatu zdecydowała o nieodpłatnym przekazaniu terenu. Kilka lat temu Rada Miasta uchwaliła decyzję o budowie krytej pływalni i przekazała Zarządowi do realizacji, nie było mowy o zmianie lokalizacji. W Referacie Budownictwa i Inwestycji projekt umowy jest do wglądu.

            Radna Rudzińska-Patejuk: - Proszę zrobić nieobowiązkowe spotkanie radnych w sprawie krytej pływalni.

            Radny Surel: - Jaki jest termin realizacji inwestycji?

            Burmistrz: - Ta inwestycja jest wpisana na listę bazy sportowej Województwa Podlaskiego, liczymy też na fundusze strukturalne, co warunkuje termin rozpoczęcia budowy. Cykl inwestycyjny przewidziany jest na dwa lata.

            Mirosław Mordań, zastępca burmistrz: - Myślę, że nieco przesadziłem w oszczędzaniu, ponieważ w skali roku godzina oświetlenia kosztuje 80 tys..zł. Opóźnię czas wyłączania oświetlenia.

            Przewodniczący: - Wobec wyczerpania porządku obrad życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku i wesołych świąt.

(TT)                

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444