Home

 

 


XIV sesja Rady Miasta – 25.02.2004r.

               Interpelacje.

            Radna Rudzińska-Patejuk: - Wnioskuję o zorganizowanie w Hajnówce koncertu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej.

            Burmistrz Anatol Ochryciuk: - Proponuję, żeby w tej sprawie organizatorzy zwrócili się do HDK, kierując do mnie kopię pisma.

            Radna Dymińska: - Proszę o zwrócenie uwagi przy ustalaniu terminu sesji, czy nie pokrywa się on z ważnym świętem. (Sesja odbywała się w środę popielcową).

            Przewodniczący Jakub Ostapczuk: - Terminy sesji wyznacza się z dużym wyprzedzeniem, tym niemniej postaram się w przyszłości unikać takich zbieżności.

            Przedstawioną na piśmie informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego uzupełniła z – ca komendanta KPP, Aniela Monach: - Na obszarze naszego działania wyjątkowo wysoka jest liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców, bardzo duża jest też liczba interwencji domowych, gdzie przyczynę stanowi alkohol. W Hajnówce nie ma Izby Wytrzeźwień i osoby nietrzeźwe przetrzymywane są w pomieszczeniach Komendy; od stycznia b.r. opłata za dobę pobytu kosztuje 250 zł; te pieniądze odprowadzamy do budżetu państwa i mamy też obowiązek ich ściągnięcia, co często nie jest łatwe. Do tego obowiązku można podchodzić w różny sposób, np. w Siemiatyczach od początku roku nie odnotowano żadnych zatrzymań, w Bielsku Podlaskim jedno, w Hajnówce 30. Dodatkowe koszty wynikają z faktu posiadania aresztu i obowiązku konwojowania zatrzymanych.

            Badania ankietowe przeprowadzone jesienią ub. r. przez niezależną jednostkę wskazują na wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli i zaufania do Policji.

            Radna Rudzińska-Patejuk: - Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego umożliwia pozyskanie przez samorządy pieniędzy dla Policji na poprawę bezpieczeństwa publicznego – czy burmistrz ma coś w tym temacie do zaproponowania?

            Uczestniczyłam w zebraniu Komitetu Osiedlowego, na którym był bardzo kompetentny dzielnicowy.

A. Ochryciuk: - W gestii ZPORR znajdują się różne dziedziny – jego beneficjentami w sprawach bezpieczeństwa mogą być komendy Policji lub Starostwo. W ubiegłym roku dofinansowaliśmy działania Policji związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i ten kierunek będzie kontynuowany. Nie jest mi znany taki przypadek, żeby samorządy w Województwie Podlaskim finansowały policyjne etaty. Cieszę się, że następuje przywrócenie rangi dzielnicowego.

Radny Saczko: - Czy Policja będzie informowała o miejscu stacjonowania fotoradaru?

A.Monach: - Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, praktykowane są różne sposoby, a my nie mamy doświadczeń w korzystaniu z fotoradaru.

                        Informacja o działalności burmistrza.

Radna Rudzińska-Patejuk: - Co to konkretnie oznacza sieć inwestycji związanych z Programem Żubr i co to jest katalog celów niezbędnych?

Burmistrz: - Program Żubr został opracowany przez naukowców z ZBS w Białowieży – na razie jest to tylko pewna idea.

Pozyskanie funduszy unijnych uwarunkowane jest przygotowaniem opracowań i sposobów realizacji inwestycji.

Radny Jańczuk: - Jakie projekty zostały zgłoszone do finansowania z funduszy UE?

Burmistrz: - Budowa krytej pływalni, budowa wielu dróg miejskich, Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych.

Informację przedstawioną przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Irenę Kowalczuk  z kontroli dotacji na funkcjonowanie ogólnodostępnego kina radni przyjęli przy jednym głosie przeciwnym.

Dotacja na funkcjonowanie kina w Muzeum Kultury Białoruskiej została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Uchwały o zmianie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, oraz o utworzeniu Zespołu Szkół nr 1 zostały powzięte 14 głosami za, przy 4 przeciwnych i 1 wstrzymującym się, a poprzedzone zostały długą i burzliwą dyskusją.

Radna Rudzińska-Patejuk: - Jestem przeciwna obu projektom uchwał; decyzja została źle wypracowana, a konsultacje były prowadzone niewłaściwie. Szkoła to pewna atmosfera, a SP 5 taką atmosferę posiada. Nie mamy prawa podejmować tej decyzji.

Radna Dymińska: - Też uważam decyzję za przedwczesną – słuchajmy, co mają do powiedzenia ludzie.

Alicja Chaniło: - Nie wyobrażam sobie takiej szkoły – molocha. Z tego, o mówią rodzice i młodzież wynika, że może dochodzić do krzywdzenia najmłodszych.

Lucyna Gabrych, przewodnicząca ZO ZNP: - Do dziś czekaliśmy na oficjalne pismo z UM i nie doczekaliśmy się; zostałam upoważniona przez Zarząd do oświadczenia, że nie opiniowaliśmy projektów uchwał.

Burmistrz: - O takim docelowym kształcie sieci szkół informowaliśmy dużo wcześniej. Dokładamy do oświaty z budżetu – w tym roku kwota ta wyniesie ponad 2 mln zł., a subwencja oświatowa została zmniejszona o 146 tys.zl.. Kuratorium odniesie się do uchwał po ich powzięciu. W takich przypadkach jak ten nie ma obowiązku konsultacji ze związkami zawodowymi. Słyszę argumenty o dobru dzieci, a nie zauważa się, że dzieci w SP nr 5 kończą naukę po godzinie 18.00. Poważniejszy remont budynku SP 5 byłby niezwykle kosztowny. Dziś zostało zawarte porozumienie z rodzicami: od nowego roku szkolnego cała SP 5 przechodzi do budynku SP 1, będzie tam uczyła się też młodzież gimnazjalna obecnych klas szóstych. Klasy drugie i trzecie gimnazjalne zostaną przeniesione do budynku obecnej SP 5.

Dyrektor ZS zostanie wyłoniony w drodze konkursu i do niego będzie należał wybór zastępcy. Liczba zatrudnionych nauczycieli będzie uzależniona od ilości oddziałów, a ta nie zmieni się w wyniku powzięcia uchwał.  Pracownicy obsługi, dla których nie będzie miejsca w szkole otrzymają inne propozycje – już teraz zabezpieczamy im ewentualne miejsca pracy. Wszystkie dzieci będą rozpoczynały naukę o godz. 8.00. Dorobek i tradycje SP nr 5 im. Janusza Kusocińskiego powinny zostać zachowane. W tym roku w budynku ZS zostanie przeprowadzona termomodernizacja. Jeśli nie podejmiemy tej decyzji, to w przyszłym roku SP nr 1 będzie na poły pusta, a SP nr 5 przepełniona.

Radny Saczko: - Jest to jedna z trudniejszych decyzji, z którymi przyszło nam się zmierzyć i odnoszę wrażenie, że jako radni ponieśliśmy porażkę. To podczas posiedzeń komisji powinien zostać wypracowany kompromis, tymczasem my aprobowaliśmy rozwiązania, na które rodzice nie chcieli się zgodzić.

Radny Kulwanowski: - Dyskusja poszła w niewłaściwym, emocjonalnym kierunku. Jako były nauczyciel SP nr 5 też byłem przeciwny łączeniu jej z SP nr 1, tymczasem przedstawionej   dziś propozycji należy tylko przyklasnąć, ponieważ znacząco poprawia ona warunki nauki uczniów SP nr 5.

Uchwałę o zmianie uchwały – nadaniu Zespołowi Szkół przy ul. Nowowarszawskiej numeru „3” – powzięto przy dwóch głosach przeciwnych.

Radni uznali, że plan pracy Rady Miasta wymaga poprawek i uzupełnienia i jego przyjęcie przełożyli na następną sesję.

Następnie radni powzięli uchwały w sprawach: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej, zmiany uchwały o opłacie administracyjnej ( w przypadku wydania wyrysów składających się z kilkunastu stron może ona przekroczyć górną granicę stawki opłaty w kwocie 193,31 zł), zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, zmian w budżecie miasta na 2004 rok, zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 775 tys. zł na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. (Po wykonaniu założonych działań oszczędność ciepła wyniesie 43 %. Przy zgodnej z założeniami realizacji zadania uzyska się premię 25% od kwoty zaciągniętego kredytu, tj. 193 750 zł).

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2004 r. wynosi 2 170 215 zł., co stanowi 8,66% planowanych na ten rok dochodów.

Radni powzięli uchwałę o przystąpieniu do sporządzania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Radna Dymińska: - Czy możliwość działalności gospodarczej była dyskutowana z Komitetem Osiedlowym? (Pytanie odnosiło się do nieruchomości po byłym przedszkolu).

A.Ochryciuk: - Bardzo wiele dyskutujemy o rozwoju przedsiębiorczości, więc powinniśmy też coś w tym kierunku robić. Jest to początek drogi – tą uchwałą rozpoczynamy dyskusję nad kierunkami zmian w studium zagospodarowania przestrzennego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatrzyło skargę mieszkańca Hajnówki pana Włodzimierza R. i nie dopatrzyło się nieprawidłowości w działaniu burmistrza i Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy odmowie udzielenia mieszkania z zasobów komunalnych. Skarżący nie spełniał formalnego wymogu zamieszkania co najmniej 5 lat w Hajnówce przed złożeniem wniosku o najem lokalu.

                                   Wolne wnioski.

Alicja Chaniło, RO nr 12: - Przy przystanku MZK na Judziance konieczny jest kosz na śmieci. Przy odśnieżaniu ul. Warszawskiej cały chodnik zasypywany jest śniegiem – nie wszyscy mieszkańcy radzą sobie z usuwaniem śniegu z chodnika. Jezdnia na podjeździe do przejazdu kolejowego przy ul. Piłsudskiego nie była posypywana piaskiem.

Wiktor Dzik, RO nr 6: - Przypominam o konieczności wprowadzenia zmian na skrzyżowaniu Warszawskiej z Nowowarszawską – ostatnio autobus musiał cofać się, żeby umożliwić przejazd samochodowi ciężarowemu. Mieszkańcy ul. Krzywej narzekają na przewężenie ulicy.

Burmistrz: - Kosz przy przystanku na Judziance zostanie ustawiony. Problem zalegania śniegu na chodnikach występuje wszędzie tam, gdzie chodniki przylegają do jezdni. W sprawie skrzyżowania opinie są sprzeczne – proponuję, żeby Komisja Infrastruktury odbyła wizję lokalną i przeanalizowała sytuację. Upór jednego z mieszkańców ul. Krzywej sprawił, że ulica jest taka, jaka jest.

Tadeusz Topolski: - Uważam, że sytuacja dojrzała do tego, żeby mieszkańcy Hajnówki poprzez swoje organy przedstawicielskie mieli wpływ na kształt prawa, które zobowiązani są przestrzegać. Podczas pobytu w Hajnówce minister Śleziak powiedział wprost, że oczekuje od nas wskazówek, które przepisy należy zmienić, żeby ochrona przyrody nie utrudniała życia mieszkańcom. W Zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 15.X.1979 r., dotyczącego utworzenia Rezerwatu Szczekotowo – a podobne dotyczyły wszystkich tworzonych wówczas rezerwatów – możemy przeczytać: (...) zabrania się zbierania ziół leczniczych i innych roślin, oraz zbioru owoców i nasion drzew i krzewów (...), oraz (...) zabrania się przebywania poza miejscami wyznaczonymi. Trzeba dodać, że grzyby zaliczano wówczas do innych roślin, a wyznaczonych miejsc nie ma w rezerwatach do tej pory. Powierzchnia rezerwatowa wynosiła wówczas kilka procent powierzchni Nadleśnictwa Hajnówka – obecnie, po utworzeniu rezerwatu Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej jest to prawie 30% powierzchni Nadleśnictwa i nadal obowiązują wszystkie zakazy poza zezwoleniem na zbiór grzybów. Doszły do tego takie szczegółowe zapisy jak zakaz palenia wyrobów tytoniowych, czy spożywania napojów alkoholowych. Na terenie rezerwatów znajdują się stanowiska pospolicie występujących w Puszczy jagód: borówki czarnej, brusznicy, żurawiny i zbieranych powszechnie ziół. Istnienie wymienionych zakazów prowadzi do dewaluacji prawa i stwarza wrażenie, że ochrona Puszczy stoi w sprzeczności z potrzebami mieszkańców okolic Puszczy.                

TT 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444