Home

  
Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce im. Tadeusza Kościuszki   
- to szkoła z tradycjami

 

 Oto co proponujemy w roku szkolnym 2004/2005:

I. Technikum im T. Kościuszki na podbudowie gimnazjum o 4-letnim cyklu nauczania:

 • technik ekonomista-2 oddziały (60 osób),

 • technik mechanik-1 oddział (30 osób),

 • technik technologii drewna-1 oddział (30 osób),

 • technik rolnik-agroturystyka-1 oddział (30 osób).

II. Liceum profilowe na podbudowie gimnazjum o 3-letnim cyklu nauczania:

 • zarządzanie informacją - 1 oddział (30 osób),

 • socjalny - 1 oddział (30 osób).

III. Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. T. Kościuszki o 2 i 3-letnim cyklu nauczania:

 • stolarz  - 1 oddział (30 osób),

 • ślusarz - 1 oddział (30 osób),

 • wielozawodowa - 1 oddział (30 osób).

IV. Technikum Uzupełniające:

 • technik mechanik - 1 oddział (35 słuchaczy),

 • technik technologii drewna - 1 oddział (35 słuchaczy),

 • technik handlowiec - 1 oddział (35 słuchaczy).

V. Policealna Zaoczna Szkoła Rachunkowości i Finansów dla Dorosłych

 

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2004/2005

 

§ 1

 

1. O przyjęcie do klas pierwszych Technikum Mechanicznego, Ekonomicznego, Drzewnego, Rolniczego, Liceum Profilowanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Technikum, Liceum Profilowanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej decydują:

1/  suma punktów otrzymana z dodania punktów za:

a) wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 

b) oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum,

c) inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

·   ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

·  udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim organizowanych przez Kuratora Oświaty.

·   osiągnięcia sportowe i artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym,

d) uzyskanie tytułu laureata lub zajęcie trzech pierwszych miejsc w innych konkursach nie wymienionych wyżej na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

3. Punkty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1/ a), b), c), d) – są przyznawane według następujących zasad:

a) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi 100 pkt,

b) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za stopnie z języka polskiego i trzech zajęć edukacyjnych wybranych przez kandydata spośród :

            ·  matematyka

            ·  fizyka

            ·  chemia 

            ·  język obcy

            ·  geografia

            ·  biologia 

            ·  historia

            ·  informatyka i wynosi 60 pkt.

c) maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum  wynosi 40 pkt.

4. Punkty za stopnie z zajęć edukacyjnych – o których mowa w ust. 3b są przyznawane według następujących zasad:

- za  stopień celujący kandydat otrzymuje       -15 pkt.,

- za  stopień bardzo dobry kandydat otrzymuje -13 pkt.,

- za  stopień dobry kandydat otrzymuje           -10 pkt.,

- za  stopień dostateczny kandydat otrzymuje  - 6 pkt.

5. Punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum  40 pkt przyznawane są według następujących zasad:

a) za  ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 10 pkt.

b) udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, historii, geografii, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j. białoruskiego i j. francuskiego  - 15 pkt.

c) osiągnięcia sportowe i artystyczne (pierwsze trzy miejsca lub wyróżnienie – tylko osiągnięcia ze szczebla najwyższego, nie więcej niż 10 pkt.) na szczeblu:

 • powiatowym           - 4 pkt,

 • wojewódzkim          - 6 pkt,

 • ponadwojewódzkim  - 8 pkt,

 • ogólnopolskim         - 10 pkt.

d) uzyskanie tytułu laureata lub zajęcie trzech pierwszych miejsc  w innych konkursach nie wymienionych wyżej na szczeblu co najmniej wojewódzkim – 5 pkt.

Liczba punktów uzyskanych na szczeblu wyższym eliminuje punkty uzyskane na szczeblu niższym w tej samej dziedzinie.

 

§ 2

 

      1. Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego

          i  ponadwojewódzkiego, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 

          programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od

          kryteriów, o których mowa w § 1 zasad rekrutacji.

 

§ 3

 

      1. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów do

          wyczerpania liczby miejsc, którymi dysponuje Technikum, Liceum Profilowane i Zasadnicza

          Szkoła Zawodowa.

2. W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo mają:

a)   finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego i ponadwojewódzkiego organizowanych przez Kuratora Oświaty,

b)   kandydaci z orzeczeniami kwalifikacyjnymi poradni psychologiczno - pedagogicznej (przy pozytywnym wyniku egzaminu gimnazjalnego),

c)    sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

d)    kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

e)    dzieci nauczycieli.

§ 4

 

1. O przyjęciu ucznia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej decyduje pozytywnie zdany egzamin gimnazjalny.

2. O przyjęciu ucznia do oddziału wielozawodowego, jako młodocianego pracownika, decyduje umowa zawarta z Centrum Kształcenia Praktycznego lub zakładem pracy w celu nauki zawodu.

 

§ 5

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor szkoły powołuje szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

 

§ 6

 

1. Do zadań szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należy w szczególności:

a.   podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych w Statucie Szkoły. 

b.   ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły,

c.   sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 7

 

1. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły w formie pisemnej, złożonej w sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia wyników.

 

§ 8

 

      1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają w kancelarii szkoły

            następujące dokumenty: 

a.  podanie o przyjęcie do klasy pierwszej  na druku przygotowanym przez szkołę,

b.  świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum kserokopię świadectwa i zaświadczenia,

c.  kartę zdrowia i kartę szczepień,

d.  kandydaci do klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej dodatkowo: zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu z Poradni Medycyny Pracy (skierowanie na badania wydaje szkoła),

e.   trzy aktualne fotografie o formacie 38 x 52 podpisane czytelnie na odwrocie,

f. laureaci konkursów przedmiotowych składają dyplom laureata.

 

§ 9

 

Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży:
 

- składanie dokumentów od 14 kwietnia do 14 maja 2004 r. do godz. 1500,

 

- składanie dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami od 17 maja do 25 czerwca 2004 r. do godz. 1500,

 

- składanie   kopii   świadectw   ukończenia  gimnazjum   i   zaświadczeń  o   wynikach egzaminu gimnazjalnego do 29 czerwca 2004 r. do godz. 1500,

 

- ogłoszenie listy przyjętych 30 czerwca 2004 r. o godz. 1500,

 

- potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 1 lipca do 2 lipca 2004 r. do godz. 1500,

 

- ogłoszenie wolnych miejsc 2 lipca 2004 r. o godz. 1700,

 

- składanie dokumentów wraz z oryginałami świadectw i zaświadczeń od 5 lipca do 7 lipca 2004 r. do godz. 1200,

 

- ogłoszenie listy ostatecznie przyjętych 7 lipca 2004 r. o godz. 1500.

Informacji szczegółowych udziela sekretariat szkoły.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444