Home

Ilość odsłon: 4834   Data publikacji:  2004-09-09

Komu stypendia unijne?

Komunikaty przekazywane drogą mediów w kwestii stypendiów unijnych dla uczniów i studentów spowodowały lawinę pytań, wątpliwości i wędrówek osób zainteresowanych sprawą po urzędach administracji samorządowej.
Korzystając z materiałów Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwa Gospodarki i Polityki Społecznej oraz Programu ZPORR – wyjaśniam.

Ze stypendiów unijnych może skorzystać młodzież pochodząca z obszarów wiejskich i zmarginalizowanych . Chodzi o wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Przewiduje się realizację dwóch rodzajów programów stypendialnych:

Stypendia typu I:
 
1) Dla młodzieży z obszarów wiejskich , która z powodów materialnych natrafiła na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą.
2) Typ I obejmuje:
- obszary wiejskie,
- miasta do 5 tysięcy mieszkańców,
- miasta od 5 – do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół
ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą.

Do pomocy stypendialnej w tej grupie uprawnieni są uczniowie , którzy uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych , które kończą się maturą , mają stałe zameldowanie na obszarze wiejskim i pochodzą z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej , korzystającej z pomocy na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdzie dochód na 1 członka rodziny nie przekracza 300 zł netto miesięcznie.

Stypendia typu II:

1) Dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją , w tym obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłu, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.
2) Typ II obejmuje:
- obszary wiejskie
- miasta do 20 tysięcy mieszkańców,
- zdegradowane dzielnice miast i obszary przemysłowe i powojskowe wyznaczone Lokalnym Obszarem Rewitalizacji,
- obszary kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania 3.2 ZPOORR.

Z tej grupy pomocy mogą skorzystać studenci pochodzący z wymienionych wyżej obszarów , którzy studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych w systemie dziennym , wieczorowym, zaocznym , eksternistycznym, posiadają stałe zameldowanie na wymienionym obszarze , pochodzą z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej dofinansowywanej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, w których dochód na 1 członka rodziny nie przekracza 300 zł netto miesięcznie.

Uwaga ! program stypendialny typu II obejmuje również studentów z Miasta Hajnówka ( na podstawie działania 3.2 ZPORR ).

W przypadku zakwalifikowania określonej osoby do pomocy stypendialnej, jednorazowa całkowita pomoc przekazana danej osobie nie może przekroczyć kwoty :
2500 zł – w przypadku uczniów lub 250 zł miesięcznie
3500 zł – w przypadku studentów lub 350 zł miesięcznie.
Stypendia mogą być zróżnicowane , w zależności od sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o nie. O zróżnicowaniu wielkości stypendium decyduje projektodawca.

Uczeń spełniający określone wyżej warunki powinien zgłosić się z zaświadczeniem o dochodach za 2003r. i zaświadczeniem o zameldowaniu do dyrekcji szkoły , w której pobiera naukę celem dopełnienia dalszych formalności.
Student oprócz zaświadczenia o dochodach za 2003r. i zaświadczenia o zameldowaniu dostarcza zaświadczenie, iż jest studentem określonej uczelni.
Wnioski studenckie przyjmuje Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. A. Zina 1, parter , pokój Nr 9 .

Eugenia Marczuk


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444