Home

 

 

  
Kalendarz roku szkolnego 2004/2005

1. Rozpoczęcie roku szkolnego  1 września 2004 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2004 r.
3. Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:
- język polski
- drugi przedmiot

10 stycznia 2005 r.,
11 stycznia 2005 r.
4. Egzamin maturalny w sesji zimowej:
- część ustna
- część pisemna
ustali dyrektor CKE
10 - 14 stycznia 2005 r.,
10 - 14 stycznia 2005 r.
5. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
(sesja zimowa):
- etap pisemny
- etap praktyczny
ustalił dyrektor CKE

18 stycznia 2005 r.
od 19 stycznia 2005 r
6. Ferie zimowe: 17 - 30 stycznia:
Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie,
Warmińsko-Mazurskie
24 stycznia - 6 lutego:
Podlaskie
31 stycznia - 13 lutego:
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie,
Świętokrzyskie, Wielkopolskie
14 - 27 lutego:
Dolnośląskie, Łódzkie, Mazowieckie, Opolskie,
Zachodniopomorskie
7. Wiosenna przerwa świąteczna 24 - 29 marca 2005 r.
8. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej:
a) w szkołach dla dorosłych, w których
     nauka kończy się w semestrze jesiennym
b) dodatkowy termin sprawdzianu
     w szkołach wymienionych w lit. a
c) w pozostałych szkołach podstawowych
d) dodatkowy termin sprawdzianu
     w szkołach wymienionych w lit. c
ustalił dyrektor CKE


11 stycznia 2005 r.

 5 kwietnia 2005 r.
 5 kwietnia 2005 r.

 7 czerwca 2005 r.
9. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki
w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których
     nauka kończy się w semestrze jesiennym:
     - część humanistyczna
     - część matematyczno-przyrodnicza
b) dodatkowy termin w gimnazjach
     wymienionych w lit. a:
     - część humanistyczna
     - część matematyczno-przyrodnicza
c) w pozostałych gimnazjach:
     - część humanistyczna
     - część matematyczno-przyrodnicza
d) dodatkowe terminy w gimnazjach
     wymienionych w lit. c:
     - część humanistyczna
     - część matematyczno-przyrodnicza
ustalił dyrektor CKE11 stycznia 2005 r.
12 stycznia 2005 r.


druga połowa kwietnia 2005 r.*)
druga połowa kwietnia 2005 r.*)

druga połowa kwietnia 2005 r.*)
druga połowa kwietnia 2005 r.*)


15 czerwca 2005 r.
16 czerwca 2005 r.
10. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych:
- w szkołach ponadpodstawowych:

- w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem
   szkół wymienionych w pkt 11):


21 grudnia 2004 r. (sesja zimowa)
29 kwietnia 2005 r. (sesja wiosenna)
**)
(sesja zimowa)
**)
(sesja wiosenna)
11. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo
najwyższych zasadniczych szkół zawodowych, szkół
policealnych i pomaturalnych
14 stycznia 2005 r.
lub
17 czerwca 2005 r.
12. Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej
- język polski
- drugi przedmiot
- język ojczysty - w szkołach lub oddziałach
  z ojczystym językiem  nauczania mniejszości narodowej

10 maja 2005 r.,
11 maja 2005 r.,
12 maja 2005 r.
 
13. Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część ustna
- część pisemna
ustalił dyrektor CKE
- poczynając od 18 kwietnia 2005 r.
- poczynając od 4 maja 2005 r.
14. Egzaminy z nauki zawodu i z przygotowania zawodowego ustalają kuratorzy oświaty
15. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
(sesja wiosenna)
- etap pisemny
- etap praktyczny
ustalił dyrektor CKE

21 czerwca 2005 r.
od 22 czerwca 2005 r
16. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
a) w szkołach podstawowych wymienionych
    w pkt 8a
b) w szkołach podstawowych wymienionych
     w pkt.8c
c) w gimnazjach wymienionych w pkt. 9a
d) w gimnazjach wymienionych w pkt. 9c
e) w szkołach, w których przeprowadzana jest
    pisemna część egzaminu dojrzałości:
    - w sesji zimowej
    - w sesji wiosennej
f) w szkołach, w których przeprowadzana jest
    pisemna część egzaminu maturalnego:
    - w sesji zimowej
    - w sesji wiosennej
g) w zasadniczych szkołach zawodowych,
    w których przeprowadzany jest etap pisemny
    egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

h) w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy


11 stycznia 2005 r.

 5 kwietnia 2005 r.
11 i 12 stycznia 2005 r.
*)


10 i 11 stycznia 2005 r.
10 i 11 i ewent. 12 maja 2005 r.


dni te zostaną ustalone po ogłoszeniu przez
dyrektora CKE harmonogramu egzaminu maturalnego


18 stycznia 2005 r.
21 czerwca 2005 r.
2 i 27 maja 2005 r.
17. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wych. 24 czerwca 2005 r.
18. Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2005 r.
19. Dodatkowym dniem wolnym od zajęć w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy może być po odpracowaniu: 12 listopada 2004 r.,
20. Dodatkowym dniem wolnym od zajęć w szkołach z 6 dniowym tygodniem pracy jest:  2 maja 2005 r.

*) termin zostanie ustalony po opublikowaniu nowego rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
**) termin zostanie ustalony po opublikowaniu zmiany rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego;

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. Nr  46, poz. 432 z późn. zm).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 323 z późn. zm.).

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444