Home

                   
LASY NATURALNE PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ - nowy rezerwat w Puszczy Białowieskiej

W dniu 10 lipca 2003 r. po wielokrotnych zapowiedziach resortu Minister Środowiska Czesław Śleziak uznał za rezerwat przyrody fragmenty starych drzewostanów Puszczy Białowieskej.
Nowy rezerwat nosi nazwę Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej.

Utworzono go na powierzchni 8 581,62 ha, co odpowiada około 85% powierzchni Parku Narodowego. Nowy rezerwat ma dwu i półkrotnie większą powierzchnią niż wszystkie dotychczasowe rezerwaty Puszczy leżące poza Parkiem Narodowym. Składa się z 14 izolowanych powierzchni położonych w gminach: Białowieża, Hajnówka, Narewka, Narew i Dubicze Cerkiewne.

Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych lasów naturalnych i zbliżonych do naturalnych, typowych dla Puszczy Białowieskiej łęgów i olsów oraz siedlisk leśnych z dominacją starych drzewostanów z dużym udziałem olszy, dębu, jesionu, a także licznych gatunków rzadkich i chronionych roślin zielnych, grzybów i zwierząt oraz utrzymaniem procesów ekologicznych i zachowaniem różnorodności biologicznej. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się m.in.:
" Polowania, chwytania dziko żyjących zwierząt [...], zbierania poroży [...]
pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, [...] zbioru poza
miejscami wyznaczonymi dziko rosnących roślin, grzybów oraz ich części,
z wyłączeniem grzybów jadalnych
, [...] ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego,
jazdy konnej wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi [...]'.

Utworzenie tak dużego rezerwatu jest niewątpliwie znaczącym pozytywnym krokiem w ochronie Puszczy Białowieskiej. Fakt umieszczenia wśród celów rezerwatu ochrony procesów ekologicznych zasługuje na podkreślenie, ponieważ w warunkach Puszczy jest to wartość najwyższa.
Jednak z drugiej strony nasuwa się pytanie co w praktyce oznacza utworzenie rezerwatu.
Dopuszczenie zbioru grzybów jadalnych to niezwykle ważki gest w stronę mieszkańców gmin, jak jednak zbierać grzyby poruszając się tylko po drogach?

Czy niedawno zatwierdzony Plan Urządzenia Lasu Puszczy Białowieskiej, który przewiduje wycięcie 1,5 mln m3 drewna w ciągu najbliższego 10. lecia, a który nie uwzględnia powstania wielkoobszarowego rezerwatu zostanie zrewidowany? Czy plany pozyskania drewna zostaną zmienione w związku ze zmniejszeniem powierzchni lasu gospodarczego? Moratorium na wycinanie starych drzew przestało obowiązywać i ponad stuletnie sosny i lipy mogą być wycinane.
I wreszcie co z usuwaniem drzew zasiedlonych przez kornika drukarza? Na to pytanie znamy już odpowiedź. Na początku września Główny Konserwator Przyrody na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody wydała zgodę na wycięcie do 2000 m3 drzew iglastych zasiedlonych przez drukarza. I jak możemy się przekonać prace terenowe trwają, a wielkie ciężarówki wywożące drewno nie są rzadkością w lesie.

Rozporządzenie o utworzeniu rezerwatu można przeczytać w Dzienniku Ustaw Nr 132, Poz. 1236 i 1237 na stronach 8890 i 88
 

 Dane : Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków www.otop.org.pl

Sprostowanie: Wg Nadleśnictwa Hajnówka przewiduje się wycięcie do 120 tys m3 drzew rocznie co stanowi 1,2 mln w ciągu najbliższego 10 lecia.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444