Home

                                                                  Hajnówka                                                       Wyślij wiadomość    Wpisz się do księgi gości

  
PROGRAM ODNOWY ZAWODOWEJ

Program Odnowy Zawodowej to projekt skierowany do osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy w woj. podlaskim.

Obejmuje szkolenia i poradnictwo biznesowe. Poprzez podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych osoby uczestniczące w programie będą mogły zachować obecne lub znaleźć nowe miejsce pracy, a także zwiększyć swoje szanse i konkurencyjność na rynku pracy. W skali województwa szkoleniami objętych będzie 3300 osób. Z tego 2200 ukończy kursy zawodowe, a 1100 kursy z zakresu przedsiębiorczości.

Program szkoleń jest zróżnicowany, dostosowany do potrzeb lokalnego rynku pracy. W poszczególnych powiatach prowadzone będą szkolenia o zróżnicowanej tematyce i w różnych specjalnościach. Plan szkoleń na najbliższych 6 miesięcy przygotowano w oparciu o wyniki regionalnych badań rynku pracy z uwzględnieniem danych Wojewódzkiego i Powiatowych Urzędów Pracy, badań ankietowych 500 przedsiębiorstw oraz opinii ekspertów.

W trakcie realizacji programu oferta szkoleniowa może być modyfikowana w zależności od pojawiających się nowych potrzeb rynku pracy. Ideą projektu jest bowiem śledzenie na bieżąco zmian na rynku pracy i szybkie reagowanie na jego wymagania.

W Hajnówce od początku marca działa Punkt Odnowy Zawodowej, w którym prowadzona jest rekrutacja osób zainteresowanych szkoleniami. Mieści się on w siedzibie ZDZ, ul. Armii Krajowej 52, tel. (085) 682-24-85, który czynny jest od poniedziałku do soboty.

Osoby zgłaszające się do Punktu Odnowy Zawodowej będą rejestrowane i umawiane na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, który pomoże wybrać odpowiedni kurs. Doradca oceni predyspozycje zainteresowanego, pomoże rozpoznać jego możliwości. Po zakończeniu szkolenia doradca wspólnie z kandydatem zaplanuje optymalną ścieżkę rozwoju zawodowego, zgodnie z wybranym zawodem lub specjalnością. Absolwentom kursów zawodowych udzielona zostanie pomoc w przygotowaniu tzw. Indywidualnego Planu Aktywności Zawodowej. Absolwenci szkoleń z zakresu przedsiębiorczości otrzymają pomoc w opracowaniu własnego biznes planu.

Na najbliższe miesiące w powiecie hajnowskim przewidziano szkolenia w następujących specjalnościach:

 1. Kwiecień:
  a) szkolenie z zakresu przedsiębiorczości:
 • prowadzenie działalności handlowej

 • szkolenie z zakresu przedsiębiorczości:

 • warsztaty aktywizacji psychozawodowej dla kobiet

 1. Maj:
   
  a) szkolenie zawodowe:
 • europejskie komputerowe prawo jazdy

 1. Czerwiec:
  a)      szkolenie zawodowe:
 • recepcjonista z modułem językowym, elementami sprzedaży produktów turystycznych

        b)      szkolenie z zakresu przedsiębiorczości:

 • prowadzenie działalności agroturystycznej

Wszystkie kursy w ramach projektu są bezpłatne i przeznaczone zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Kursy będą odbywać się w ośrodkach szkoleniowych na terenie całego woj. podlaskiego. Przewidziane są również stypendia szkoleniowe dla osób bezrobotnych, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia oraz posiłki w czasie szkoleń.  

Informacje o projekcie:

Program Odnowy Zawodowej to jeden z największych tego typu projektów realizowanych w Polsce. Projekt finansowany jest ze środków unijnego programu PHARE oraz budżetu państwa. Program realizowany będzie do lutego 2004r. Nadzór nad nim sprawuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr infolinii  (085) 653-78-57

oraz na stronach internetowych http://www.poz.info.pl


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444