Home

Ilość odsłon: 6359   Data publikacji:  2007-10-03

Wrześniowa Pascha w hajnowskiej parafii Św. Dymitra

 

16 września 2007 r. w Hajnówce miała miejsce niezwykle podniosła uroczystość. Jego Eminencja Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście Jego Ekscelencji Mirona biskupa hajnowskiego, Jego Ekscelencji Grzegorza biskupa bielskiego, Jego Ekscelencji Jerzego biskupa siemiatyckiego, licznie zgromadzonego duchowieństwa i wiernych dokonał wyświęcenia cerkwi p/w Św. Dymitra z Tesalonik.

     Uroczystości rozpoczęły się już w sobotę. Wsienocznomu Bdieniju, celebrowanemu  zgodnie z obowiązującą tradycją na solei, przed carskimi wrotami, przewodniczył Jego Ekscelencja Miron.
     Niedzielnego poranka przybyłych arcypasterzy powitały dzieci, bractwo młodzieżowe, władze samorządowe, pracownicy służby więziennej, nadleśnictwa i starosta cerkiewny. W cerkwi hierarchów powitał ks. proboszcz Jerzy Ackiewicz. Dziękując za przybycie i wspólną modlitwę  z sentymentem wspomniał  trudne początki rodzącej się parafii.
    Następnie biskupi przystąpili do ceremonii wyświęcenia  prestołu, w głównym ołtarzu, oraz całej cerkwi. Wyświęcenie zakończyło się uroczystą procesją.
     Świętej Liturgii, której przewodniczył Jego Eminencja Metropolita Sawa. Okolicznościowe kazanie wygłosił Jego Ekscelencja Jerzy. W słowach skierowanych do wszystkich obecnych podkreślił duchowy wymiar wyświęcenia nowej świątyni jako wydarzenia będącego znakiem Łaski Bożej. „Miłosierny Bóg szczodrze obdarza ludzi talentami, aby ci korzystając z nich czynili dobro w otaczającym świecie. Rozwijając swoje talenty, wykorzystując je na Chwałę Pańską wypełniamy obowiązek dany nam przez Boga. Ileż zdolności trzeba było tym, którzy wznieśli tę piękną świątynię. Jakże szczodrze obdarował ich Stwórca.”
    
Wyświęcenie Cerkwi Św. Dymitra było wydarzeniem wyjątkowym nie tylko dla tutejszych parafian. Mnóstwo ludzi z okolicznych miejscowości, ale nie tylko, byli też goście z Warszawy, Białegostoku i wielu innych miast w Polsce, przybyło w tym niepowtarzalnym dniu do Hajnówki, aby w modlitwie radować się i dziękować Bogu za Jego miłosierdzie.
    „Dzisiaj jest święto wszystkich prawosławnych. Łaską Ducha Świętego przyzwaną przez naszych arcypasterzy został wyświęcony dom Boży, który będzie służył dla nas wszystkich. Patrząc na tą cerkiew czuję dumę i radość  z tego powodu, że jestem prawosławny.”
– powiedział Igor Dacewicz z Dąbrowy Białostockiej.
      Proboszcz  parafii Św. Dymitra od 11 lat pełni funkcję kapelana w Areszcie Śledczym w Hajnówce. Jest to praca z osadzonymi i w szczególnych warunkach. Tam też ludzie w szczególności młodzi potrzebują Boga i duchowego wsparcia. Przez tyle lat pracy w Areszcie wielu ochrzciłem i udzieliłem ślubu. Nabożeństwa odbywają się regularnie w niedziele i święta. W związku z powyższym na poświęcenie cerkwi była zaproszona  Minister Sprawiedliwości. Osobiście nie mogła przybyć więc przesłała list, który odczytano w cerkwi.

    Dwanaście lat wytężonej pracy przyniosło bogaty plon. Imponująca cerkiew stoi w miejscu gdzie jeszcze niedawno była wielka jama, pozostałość po starej żwirowni. Wszystko to dzięki ofiarności i pracowitości tutejszych parafian oraz zaangażowaniu ks. proboszcza Jerzego Ackiewicza.
     Świąteczną Boską Liturgię uwieńczyła uroczysta procesja. Po jej zakończeniu do zebranych zwrócił się Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski.
     „ Cerkiew, którą dzisiaj uroczyście wyświęciliśmy jest świadectwem żywej wiary. Naszej wiary bracia i siostry. Dwanaście lat budowy pełne było momentów przepełnionych radością i satysfakcją, niestety nie brakowało również chwil smutku, rozczarowania i wątpliwości. W chwilach trudnych sił  dodawała nam nasza wiara. Dzięki niej osiągnęliśmy to co widzimy. Dziś nastał dzień radości. Radości podobnej do tej, którą przeżywamy w dniu Zmartwychwstania Pańskiego. Dzisiaj dla was drodzy parafianie, budowniczy  hajnowskiej cerkwi Św. Dymitra jest dzień  Paschy! Radujcie się! Razem z wami  raduje się cała Cerkiew, mistyczne ciało Chrystusa. Ten dom Boży jest miejscem, gdzie jednoczą się ludzkie serca z Bogiem, wszechdoskonałą miłością. Tę miłość ma każdy z was w swoim sercu. Nieście ją w świat, a świat stanie się lepszy.”
     
Jego Eminencja wyraził swe uznanie dla wszystkich budowniczych cerkwi Św. Dymitra. Podziękował za ich trud i poświęcenie. Szczególne słowa pochwały otrzymali: ks. Jerzy Ackiewicz - proboszcz odpowiedzialny za dzieło budowy  świątyni, Michał Bałasz - główny architekt cerkwi Św. Dymitra oraz Jerzy Tokajuk – główny konstruktor cerkwi.
     Następnie przyszedł czas na wręczenie nagród, będących dowodem uznania i podziękowania Jego Eminencji, za pracę dla dobra Cerkwi. Orderem równej apostołom Marii Magdaleny drugiego stopnia został uhonorowany proboszcz parafii ks. prot. Jerzy Ackiewicz, architekt Michał Bałasz, konstruktor Jerzy Tokaju, Dyrektor z Centralnego Zarządu Służb Więziennych płk Kajetan Dubiel. Jego Eminencja wręczył również księdzu Jerzemu swój krzyż z ozdobami. Ordery równej apostołom Marii Magdaleny trzeciego stopnia otrzymały 23 osoby.
     Założenie kamienia węgielnego pod budowę cerkwi Św. Dymitra odbyło się 3.06.1995r. aktu wmurowania dokonał ś.p. Metropolita Bazyli. Pierwsze nabożeństwo w dolnej świątyni odprawiono 8.01.1996r w drugim dniu Bożego Narodzenia. Parafię jako samodzielną erygowano 30.04.1996r dekretem Jego Eminencji Metropolity Bazylego. Pierwszym proboszczem został Ks. Mgr Jerzy Ackiewicz i do dziś pełni tę zaszczytną funkcję. Świątynia jest dwu poziomowa. Posiada trzy ołtarze. Równocześnie o tej samej godzinie mogą być odprawiane dwie Św. Liturgie. Ikonostasy i freski na ścianach wykonali Ukraińcy.

To święto mogło odbyć się dzięki ofiarności i pomocy ludzi dobrej woli:

 • PSS Społem w Hajnówce p. Prezes Bogdanowicz

 • Wytwórnia Słodyczy GATO p. Maria Mazur

 • Nadleśnictwo Hajnówka p. Grzegorz Bielecki

 • Telewizja Kablowa p. Michał Kiryluk

 • PPH KARMEL p. Krystyna Bołtryk i Szymon Andrejuk

 • Firma SOLAR i ORLAS z Orli p. Jerzy Lasota i Zenaida Skierko

 • Bank Spółdzielczy w Hajnówce

 • MOTO – FIAT w Hajnówce p. Halina i Leon Ławrynowicz

 • PKO w Hajnówce

 • MEBLE STYL p. Wiesław Jurczuk

 • Technika Grzewcza S.C. Jerzy Mieczyński i Alina Stepaniuk

 • Transport Międzynarodowy i Krajowy BOJAR  p. Grzegorz Kicel

 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce

 • Apteka ALOES p. Olga Szwed

 • Kwiaciarnia AGATKA p. Mirosław Filipiuk

 • STW – Górna Andrzej Kiryluk

 • Zakład Fotograficzny  Z. Dzwonkowski

 • Domlux p. Michał Puc

 •  MIXBUD p. Michał Jakoniuk

 • Eugeniusz, Anna i Marcin Oksentowiczowie 

Ks. proboszcz Jerzy Ackiewicz w imieniu własnym oraz wszystkich parafian serdecznie podziękował przybyłym arcypasterzom za ofiarowany dar wspólnej modlitwy. Słowa uznania i wdzięczności skierował do ludzi dobrego serca, ofiarodawców oraz wszystkich przybyłych gości.

 Historia parafii Św. Dymitra w Hajnówce

      Mała osada na skraju Puszczy Białowieskiej zaczęła przekształcać się w miasto po I Wojnie Światowej, gdy w Hajnówce rozwinął się przemysł drzewny. Czas prawdziwie dynamicznego rozwoju nadszedł jednak w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Liczba mieszkańców miasta przekroczyła 25 tysięcy. Stało się tak przede wszystkim na skutek migracji ludności z okolicznych, przeważnie prawosławnych wsi. Jedyna do tej pory cerkiew w Hajnówce, p/w Świętej Trójcy, nie była w stanie zagwarantować odpowiednich warunków do modlitwy dla wciąż wzrastającej liczby wiernych. Narodził się pomysł budowy następnych prawosławnych świątyń. W roku 1994 zakupiono od spółdzielni budowlanej „Czyn” grunt przy ulicy Warszawskiej, o powierzchni 0,30 ha, z przeznaczeniem budowy nowej cerkwi. Odpowiedzialnym za przygotowanie placu budowy został ówczesny wikariusz hajnowskiej parafii p/w Św. Trójcy, ks. Jerzy Ackiewicz. W grudniu tego same roku powołano komitet budowlany. Plac budowy został zabezpieczony ogrodzeniem.
     Drugiego dnia Świąt Wielkanocy (24 kwietnia) roku 1995 nastąpiło poświęcenie miejsca pod budowę cerkwi oraz wkopanie krzyża w miejscu, w którym stanie ołtarz, dokonane przez dziekana okręgu hajnowskiego ś. p. ks. Mitrata Antoniego Dziewiatowskiego.
     3 czerwca 1995 roku Jego Eminencja ś. p. Metropolita Bazyli, w asyście licznie zebranego duchowieństwa i rzeszy wiernych, wmurował kamień węgielny pod budowę cerkwi. Następnego dnia rozpoczęły się prace budowlane, prowadzone z wielką werwą i zaangażowaniem. Efektem tych intensywnych starań było powstanie w błyskawicznym tempie dolnej, podziemnej świątyni umożliwiającej celebrowanie Boskiej Liturgii. Pierwszy raz została ona odprawiona drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia, 8 stycznia 1996 roku. Od tego dnia, do dnia dzisiejszego, Święta Liturgia sprawowana jest regularnie.
     30 kwietnia 1996 roku na mocy dekretu Jego Eminencji ś. p. Metropolity Bazylego została powołana do życia w Hajnówce samodzielna parafia p/w Świętego Wielkiego Męczennika Dymitra z Tesalonik. Wybór patrona dla erygowanej parafii nie był przypadkowy. W Hajnówce od wielu lat istniała tradycja posiadania przez poszczególne dzielnice miasta  swojego patrona. Dzielnica zwana „Judzianką”, upatrywała swego opiekuna w Świętym Męczenniku Dymitrze. Pierwszym  proboszczem parafii został Ks. prot. Mgr Jerzy Ackiewicz, pełni on te zaszczytną funkcję do dnia dzisiejszego.
     8 listopada 1996 roku, w dniu pamięci patrona parafii została wyświęcona dolna cerkiew. Aktu wyświęcenia dokonał ś. p. Metropolita Bazyli. Patronem podziemnej świątyni został Święty Serafim z Sarowa.
     Budowa cerkwi Świętego Dymitra rozwijała się z wielkim impetem. W oczach rosły mury nowej świątyni. Dzięki operatywności księdza proboszcza oraz jego niezwykłej umiejętności nawiązywania kontaktów parafia zdobywała poważnych sponsorów w kraju i zagranicą. Dzięki ich szczodrym darom cerkiew wzbogaciła się o utensylia liturgiczne, szaty kapłańskie, komplet dzwonów i krzyże wieńczące kopuły świątyni. Do najbardziej hojnych ofiarodawców należeli ś. p. Nina Kowalczuk z Berlina i Bazyli Piwnik z Warszawy. Finansowy ciężar budowy cerkwi spoczywał jednak w głównej mierze na parafianach. Nie szczędzili oni swych ofiar. Wielu poświęcało czas i zdrowie  wytrwale kwestując. Organizowane były grupy kolędnicze zbierające pieniądze w okresie Bożonarodzeniowym. W zdobywanie środków materialnych, niezbędnych do budowy cerkwi zaangażowanych było wielu oddanych sprawie ludzi. Ich siła i wytrwałość były motorem dalszego rozwoju  Cerkwi świętego Dymitra.
     8 listopada 1998 roku miało miejsce poświęcenie i osadzenie krzyża wieńczącego główną kopułę cerkwi. Poświęcenia dokonał Jego Eminencja Metropolita Sawa. Kopuła cerkwi została wykonana przez nieżyjącego już Mikołaja Dudzicza ze wsi Kojły oraz jego pomocników. Cerkiew w całości pokryto miedzianą blachą. Wykonawcami tej jakże precyzyjnej pracy byli bracia Wierszko ze wsi Stare Lewkowo.
    Rok 2000 w życiu młodej parafii był niezwykle bogaty w doniosłe wydarzenia. W głównej świątyni stanął dębowy ikonostas. Wyświęcony w dniu 12 listopada przez jego Eminencję Metropolitę Sawę. Tego też dnia była celebrowana pierwsza Święta Liturgia w głównej cerkwi. Listopad dwutysięcznego roku zapisał się w historii parafii jeszcze  z jednego powodu. Nasza cerkiew miała zaszczyt gościć cudowną kopię Ikony Matki Bożej Iwierskiej, ofiarowaną żeńskiemu klasztorowi na Świętej Górze Grabarce przez mnichów Świętej Góry Atos. Cudowna Ikona przebywała w naszej parafii dwa dni i dwie noce. Upłynęły one na bezustannej modlitwie tysięcy wiernych oddających cześć Bogarodzicy. Te jakże doniosłe wydarzenie wzmocniło wiarę budowniczych i dodało im sił do dalszej pracy.
    W miesiącach od maja do lipca w latach 2005 i 2006 rozpisano cerkiew. Ikonopiscy pochodzący z Ukrainy (Charków, Kijów, Paczajew) włożyli w swą pracę całe swe serce i umiejętności.
    W maju i czerwcu 2007 roku ułożono granitową posadzkę wewnątrz świątyni. Po dwunastu latach budowy nasza cerkiew była gotowa do uroczystego wyświęcenia.
    Jako proboszcz parafii p/w Św. Dymitra, wypełniający swe obowiązki od dnia rozpoczęcia budowy cerkwi do dnia jej zakończenia pragnę podziękować  budowniczym, ofiarodawcom, komitetowi budowlanemu, komitetowi cerkiewnemu oraz wszystkim ludziom dobrej woli i wrażliwego serca za wkład wniesiony w dzieło budowy naszej świątyni. Wspólnymi siłami postawiliśmy pomnik naszej wiary, który będzie świadectwem dla przyszłych pokoleń. Za wszystko i wszystkim serdeczne: Spasi Hospodi.

 ks. J. Ackiewicz


 

Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444