Home

Ilość odsłon: 2891   Data publikacji:  2007-10-24

Białowiescy leśnicy laureatami Lidera Polskiej Ekologii

    W środę, 17 października br. Minister Środowiska po raz dziesiąty przyznał 11 tytułów oraz 12 wyróżnień „Lidera Polskiej Ekologii”. Do konkursu zgłosiło się łącznie 131 podmiotów, w tym 58 przedsiębiorstw oraz 73 jednostki samorządu terytorialnego.

     Po przeanalizowaniu przedstawionej Radzie Programowej Konkursu dokumentacji do końcowego etapu w Rada wytypowała 26 zgłoszeń, które zostały skontrolowane w terenie przez zespoły specjalistów. Wśród laureatów znalazły się trzy jednostki Lasów Państwowych, w tym trzy nadleśnictwa zarządzające Leśnym Kompleksem Promocyjnym Puszcza Białowieska. W ich imieniu wyróżnienie odebrał Piotr Zbrożek, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i Andrzej Antczak, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża – koordynator m.in. działań edukacyjnych w LKP.

       Wyróżnienie wręczono w kategorii przedsiębiorstwa za „Wykorzystanie infrastruktury leśnej w Puszczy Białowieskiej do dzisiejszych potrzeb społeczeństwa”. Jest to sukces leśników Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”, którzy od dziesiątek lat rozwijają zagospodarowanie turystyczne i edukacyjne w Puszczy Białowieskiej. Celem tych działań jest jak najlepsze udostępnienie zwiedzającym terenów Nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka. Komisja oceniająca ze strony Rady Programowej Konkursu dokonała lustracji obszaru LKP i zapoznała się z funkcjonującą infrastrukturą i wachlarzem oferty edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej oraz zatwierdzonymi planami rozwoju, w tym modernizacji poszczególnych obiektów, w celu dostosowania ich do rosnących potrzeb społecznych. W trakcie wizytacji audytorzy interesowali się również ochroną różnorodności biologicznej i równocześnie sposobami jej eksponowania i wykorzystania w edukacji przyrodniczej.

Tytuły „Lidera Polskiej Ekologii” otrzymało Nadleśnictwo Łomża za Przywrócenie funkcji przyrodniczo-leśnej terenów byłego poligonu „Czerwony Bór”. Tereny poligonu w części zostały zalesione, a tereny odpowiednie dla cietrzewi objęto programem zachowania siedlisk w stanie pozwalającym na utrzymanie i wzrost populacji tego chronionego i rzadkiego już ptaka z rodziny kuraków. Trzecią jednostką Lasów Państwowych wyróżnioną tytułem Lidera Polskie Ekologii został Leśny Bank Genów w Kostrzycy za program zachowania zasobów genetycznych krajowych drzew i krzewów leśnych.

Celem konkursu „Lider Polskiej Ekologii” jest promowanie pożądanych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom na polu ochrony środowiska i edukacji w tym zakresie. Konkurs służy również upowszechnianiu i tworzeniu prestiżu polskiej ochrony środowiska.

Konkurs „Lider Polskiej Ekologii” zapoczątkowany został w 1997 roku. Dzięki niemu koncepcja zrównoważonego rozwoju jest coraz bardziej znana nie tylko w środowiskach przyrodników, polityków i naukowców, ale także w średnich i małych miejscowościach, gminach, wsiach całego kraju. Wiele wdrożonych projektów spowodowało poprawę jakości naszego środowiska przyrodniczego, wzrosła świadomość społeczności lokalnych. Idee te są coraz powszechniej wdrażane, dzięki czemu nasze środowisko staje się coraz czystsze, mamy coraz mniej zanieczyszczeń w powietrzu, wodach i glebie. Pozytywnie ocenione działania edukacyjne nie tylko szkół, parków narodowych, ale również nadleśnictw Lasów Państwowych. Doceniane są wysiłki na rzecz wzrostu lesistości, która zbliża się do założonej wielkości - 30% powierzchni kraju.

Nowością tegorocznej edycji Konkursu było przyznanie przedszkolom oraz szkołom podstawowym i ponadpodstawowym „Zielonych Certyfikatów” za programy edukacyjne uwrażliwiające dzieci i młodzież na zagadnienia ochrony naszego środowiska. Jest to olbrzymie pole do działania szkół z naszego regionu. Zachęcam do uczestniczenia w tym prestiżowym konkursie

Andrzej Antczak


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444