Home

Ilość odsłon: 2266   Data publikacji:  2007-03-20

INFORMACJA

      Urząd  Miasta  w  Hajnówce  przypomina, że  zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 132, poz.622 ze zmianami) oraz § 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/190/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2005 r. ( Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2006 r., Nr 20, poz. 284) do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:

a)  wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

b)  zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych,

c)  uprzątnięcie błota, piachu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości  przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, właściciel nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych .

Wykonanie obowiązków, o których mowa wyżej, na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych. Uprzątnięcie i pozbycie się piasku, błota i innych zanieczyszczeń z przystanków  komunikacyjnych, należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

Do obowiązku zarządu drogi należy:

a)  zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

b)  pozbycie się piachu, błota i innych zanieczyszczeń  uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej,

       Nie przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka skutkuje grzywną nałożoną w drodze mandatu.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444