Home

Ilość odsłon: 7219   Data publikacji:  2006-01-05

 Regulamin wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w dzienniku Urzędowym  Województwa Podlaskiego.

Załącznik do uchwały Rady Miasta Hajnówka XXXI/190/05 z dnia 28 grudnia 2005

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego znajdujących się w mieście Hajnówka.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o właścicielu nieruchomości to rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów rozumie się przez to zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości.

§4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości.

Właściciele nieruchomości wielomieszkaniowych  ustalają wewnętrzny regulamin porządku domowego dostosowany do wymagań niniejszego regulaminu.

Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, w tym powstające w gospodarstwach domowych, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady lub workach, na terenie nieruchomości, należy poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów oraz selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nadających się do odzysku i ich optymalne przygotowanie do transportu, do miejsc dalszego odzysku lub unieszkodliwiania. Nieczystości ciekłe należy odprowadzać do kanalizacji sanitarnej lub gromadzić w zbiornikach bezodpływowych. Na terenach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach na śmieci.

Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania (np. makulatura, odpady plastikowe, szkło ) należy umieszczać odrębnie w przeznaczonych do tego celu i oznakowanych specjalnie pojemnikach do segregacyjnej zbiórki odpadów komunalnych, rozmieszczonych na terenie miasta  Hajnówka.     

Zabrania się umieszczania wymieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach do segregacyjnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów innych niż rodzaj frakcji opisanej na pojemniku.

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji należy gromadzić odrębnie w sposób
określony w planie gospodarki odpadami. Na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej odpady kuchenne można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu. Na terenach zabudowy wielorodzinnej odpady ulegające biodegradacji winny być zbierane w pojemniki przystosowane do tego celu zgodnie z harmonogramem wywozu prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Odpady roślinne powstające na terenie nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni (np. usunięte chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, wycięte gałęzie drzew, przycięte krzewy), w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, podlegają obowiązkowo wywozowi przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Odpady niebezpieczne powstające w odpadach komunalnych gospodarstw domowych (np. baterie i akumulatory, lakiery, farby, świetlówki, opony o średnicy powyżej 1400 mm) należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych. Odpady te należy zwracać do punktów ich zbiórki lub wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na te odpady, rozmieszczonych na terenie miasta Hajnówka przez podmiot uprawniony.

Odpady wielkogabarytowe (np. meble, drzwi, stolarka okienna) należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 Odpady z remontów nieruchomości, materiał rozbiórkowy i resztki materiałów budowlanych należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, wyłącznie w kontenerach przeznaczonych do wywozu gruzu podstawionych przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz usuwać je z nieruchomości niezwłocznie po zakończeniu robót.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy.

Obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu winien być zrealizowany poprzez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika.

Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię lub zieleń przyuliczną. Zanieczyszczenia te winny być gromadzone w miejscu nie stwarzającym zakłóceń w ruchu pojazdów i pieszych w sposób nie niszczący zieleni miejskiej.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego sprzątania terenu nieruchomości, a w szczególności dojść do budynków, punktów gromadzenia odpadów.

Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych przez przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej a z dróg publicznych przez zarząd drogi należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nie utrudniający zatrzymywania się pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania nawisów śniegu z dachów oraz sopli lodu z okapów, rynien i innych części elewacji budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się.

Właściciele nieruchomości niezabudowanych zobowiązani są do utrzymania nieruchomości w stanie wolnym od zachwaszczenia a odłogowanych nieruchomości rolnych w stanie tzw. czarnego ugoru.

§ 6. 1. Mycie samochodów powinno się odbywać w miejscach do tego celu wyznaczonych.

2. Właściciele nieruchomości mogą myć pojazdy czystą wodą na swoim terenie pod
warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej. Naprawy samochodów powinny być przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach.

3. Właściciel samochodu może dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości pod warunkiem, że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.

§ 7. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zabrania się;

1)niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń i innych obiektów (np. słupy ogłoszeniowe, energetyczne i telefoniczne) oraz umieszczania na nich plakatów, reklam, ogłoszeń a także malowania haseł i rysunków bez uzyskania zgody właściciela obiektów,

2)umieszczania na drzewach plakatów, ogłoszeń, reklam i innych przedmiotów,

3)prowadzenia napraw blacharsko – lakierniczych, poza warsztatami posiadającymi stosowne zezwolenia.

Rozdział 3

Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 8. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości oraz na drogach publicznych przeznacza się pojemniki, worki, kosze na śmieci.

§ 9. 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą znormalizowane pojemniki o pojemności od 0,12m3, 0,24 m3 , 0,36 m3 , 0,66 m3, 0,77 m3, 1,1 m3 , 7,0 m3 , 8,0 m3 oraz worki 120 l z folii PE.

2. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych służą kosze uliczne o pojemności od 0,035 m3 .

§ 10. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1)  o pojemności  0, 12 m3  w zabudowie jednorodzinnej,           

2) o pojemności 7,0 m3 i 8,0 m3 w zabudowie wielorodzinnej oraz na targowisku miejskim.

§ 11. O rodzaju ustawionych na terenie nieruchomości pojemników decyduje właściciel nieruchomości w porozumieniu z jednostką wywozową.

§ 12. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady komunalne we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo
dostępnych dla ich użytkowników i pracowników jednostki wywozowej, w sposób nie
powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.

3. Pojemniki i worki powinny być ustawione w granicy nieruchomości lub bezpośrednio
przy ogrodzeniu w miejscu specjalnie do tego wydzielonym, z wyjątkiem chodników lub
innych miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych oraz pieszych, na równej powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

Rozdział 4

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 13. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości:

z pojemników i worków służących do segregacyjnej zbiórki surowców wtórnych, z koszy w miejscach publicznych oraz zbiorników bezodpływowych, w regularnych odstępach czasu uniemożliwiających rozkład nagromadzonych odpadów i ich przepełnienie, przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

z pojemników oraz worków na odpady komunalne przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

dla budynków jednorodzinnych, nie rzadziej niż raz w miesiącu,

dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych, nie rzadziej niż raz w tygodniu,

dla obiektów gastronomii, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

odpady wielkogabarytowe z częstotliwością ustaloną przez  prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zgodnie z ustalonym przez niego harmonogramem ,

z miejskiej targowicy minimum jeden raz w miesiącu,

odpady niebezpieczne wyselekcjonowane z odpadów komunalnych z częstotliwością ustaloną przez podmiot uprawniony i zgodnie z ustalonym przez niego harmonogramem .

§ 14. Liczba pojemników na odpady i ich pojemność oraz pojemność zbiornika bezod- pływowego na nieczystości ciekłe muszą być dostosowane do potrzeb przez właściciela nieruchomości, a ich eksploatacja i opróżnianie musi być prowadzone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, przepełnienie pojemników lub wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.

§ 15. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usuwanie odpadów komunalnych przez wywożącego odpady określa się w odrębnej uchwale. Stawki opłat za usuwanie odpadów wielkogabarytowych ustalane są na podstawie umów zawieranych z wywożącym odpady.

§ 16. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania korzystania z usług firm wywozowych poprzez okazanie umowy oraz dowodów płacenia za te usługi.

Rozdział 5

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

§ 17. Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów, który wynosi do dnia 31 grudnia 2010 roku – 75 procent wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. , do 31 grudnia 2013 roku – 50 procent, do 31 grudnia 2020 roku – 35 procent.

Rozdział 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 18. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się z niego.

Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości ( hałas lub odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.

Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Właściciel psa zobowiązany jest do przeprowadzania szczepień zgodnie z odrębnymi przepisami oraz do systematycznego uiszczania opłaty podatku od posiadania psa.

§ 19. 1. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy ras uznawanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie dla ludzi, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.

2. W przypadku zastosowania odpowiedniego oznakowania nieruchomości przez właściciela nieruchomości zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych.

3. Właściciel psa zobowiązany jest do trwałego umocowania do obroży psa znaczka identyfikacyjnego uzyskanego przy uiszczaniu opłaty podatku od posiadania psa.

§ 20. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego takich jak chodniki, parki, skwery, ulice, place zabaw dla dzieci z szczególnym uwzględnieniem piaskownic.

§ 21. Dokarmianie ptaków i zwierząt może odbywać się w miejscach i w obiektach do tego przeznaczonych i za zgodą zarządcy nieruchomości.

§ 22. Bezdomne zwierzęta przebywające na terenie miasta będą wyłapywane i odwożone do schroniska dla zwierząt zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miasta Hajnówka, która określa zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Hajnówka oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

Rozdział 7

Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 23.1. Na terenie miasta Hajnówka zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem:

1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

2) przydomowego chowu drobiu, gołębi, pszczół oraz królików i szynszyli – wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi,

3) hodowli i chowu gołębi, których właściciele są zrzeszeni w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych lub w Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.

3. Zakazuje się prowadzenie hodowli i utrzymywania gołębi w zwartej zabudowie mieszka- niowej, między innymi w budynkach wielorodzinnych.

4. Dopuszcza się prowadzenie hodowli i utrzymywanie gołębi w obrębie osiedli o zabudowie rozproszonej pod warunkiem, że działalność ta nie będzie uciążliwa dla innych mieszkańców i będzie prowadzona z zachowaniem warunków higieniczno - sanitarnych.

5. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany :

1) gromadzić i usuwać powstające w związku z hodowlą odpady i nieczystości w taki sposób, aby nie przenikały one do wód powierzchniowych i podziemnych,

2) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak hałas, odory itp.,

3) przestrzegać obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne,

4) budynki przeznaczone do przebywania zwierząt winne spełniać wymagania prawa budowlanego,

5) właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.

§ 24. Postanowienia regulaminu nie mają zastosowania do chowu zwierząt gospodarskich i domowych:

1) przebywających w zakładach weterynaryjnych oraz stanowiących własność cyrków lub klubów sportowych,

2) pozostających we władaniu jednostek lub instytucji wojskowych, organów policji, służb porządkowych i ratowniczych.

Rozdział 8

Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 25. 1. Właściciele wszystkich nieruchomości na obszarze całego miasta Hajnówka zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji dwa razy w roku.

2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:

  • w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia,

  • w terminie jesiennym od dnia 1 września do dnia 30 września.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące w zakresie objętym niniejszym regulaminem.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444