Home

Ilość odsłon: 2624   Data publikacji:  2006-10-16

XXXVII sesja Rady Miasta – 27.09.2006 r

Informacja o działalności burmistrza

Podpisano umowę z firmą Polbud sp. z o. o. na kwotę brutto 16.099.598 zł. na budowę krytej pływalni. Zakończono prace dotyczące zadań realizowanych przy wsparciu UE: opracowanie dokumentacji zadaszenia widowni amfiteatru i budowy ulic. Podczas wakacji wykonano remonty szkół i przedszkoli na kwotę 648 tys. zł. Środki pochodziły z różnych źródeł: UE, budżetu miasta, od rodziców i sponsorów.

Radny Kulwanowski: - Proszę o rozwinięcie informacji n.t. ewentualnej budowy zbiornika wodnego.

Burmistrz Anatol Ochryciuk: - Od pewnego czasu rozważaliśmy możliwość budowy zbiornika wodnego w okolicach Hajnówki – poprzednie lokalizacje nie były odpowiednie: za ul. Kołodzieja z powodu nieodpowiedniej jakości wody rzeki Leśnej, pomiędzy Lipinami a Dubinami z powodu braku prawa własności do gruntów. Przeprowadzone przy ul. Poddolnej badania geologiczne wypadły pomyślnie, wobec czego Wspólnota Mieszkańców zdecydowała o przekazaniu 14 ha gruntów gminie miejskiej. Kolejna ekspertyza wykazała możliwość budowy zbiornika o powierzchni 4,62 ha. Zarząd Wojewódzki Melioracji i Urządzeń Wodnych zgodził się na realizację tego zadania i umieścił je w swoich planach inwestycyjnych. Gdyby Rada powzięła uchwałę w sprawie określenia polityki społeczno – gospodarczej miasta na 2007 rok, wówczas inwestycja mogłaby zostać rozpoczęta w roku 2008.

Radny Rakowicz: - Czy obecna Rada ma szansę na uchwalenie planu przestrzennego zagospodarowania miasta? Jak przedstawia się sprawa z zakupem autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych? Na czym ma polegać przedłużenie ul. Rakowieckiego? Prosiłbym o kontynuowanie budowy ścieżek rowerowych. Firma RAJ kupiła teren i dodatkowo zobowiązała się do zainwestowania na rzecz miasta 200 tys. zł, jak wywiązuje się z tego zobowiązania? 

Burmistrz: - Zakup autobusu jest planowany, uzyskaliśmy dofinansowanie z PFRON. Plan zagospodarowania przestrzennego miasta będzie tematem sesji w dn. 25.X.. Ulica Rakowieckiego kończy się przed szpitalem, a należy skomunikować tereny przeznaczone pod inwestycje turystyczne; w tym celu konieczne jest nabycie terenów od właścicieli. Staramy się tą kwestię uzgodnić, firma chce przeznaczyć środki na poprawę estetyki okolic inwestycji, my mamy jeszcze inne propozycje.

Działalność Hajnowskiego Domu Kultury

Radny Kulwanowski, przew. Komisji Spraw Społecznych: - Komisja odbyła posiedzenie w HDK. Dobiega końca termomodernizacja, wygląd budynku uległ znacznej poprawie, są piękne sanitariaty, zostanie zabudowany taras. Najpilniejsze potrzeby na przyszły rok zgłoszone przez dyrektora Andrzeja Skiepkę to: dodatkowe zatrudnienie (dwa etaty), wymiana aparatury nagłaśniającej i wzrost wynagrodzenia pracowników. W planach na następne lata są: adaptacja strychu, wymiana mebli, odnowienie niektórych pomieszczeń, zakup nowych strojów zespołom, adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pracownie. Dyrektor wyjawił nam również swoje dwa największe marzenia: jedno to wyświetlanie filmów w amfiteatrze, drugie – nagrywanie filmów z różnych imprez i wydarzeń i emisja ich w jednym z kanałów telewizji kablowej. Poważnym problemem HDK przy realizacji imprez dofinansowywanych z Unii jest konieczność posiadania całej gotówki – zwrot następuje po kilku miesiącach.

Radna Dymińska: - Dyrygent orkiestry powinien być zatrudniony w HDK, ponieważ jego etatu nie można dopasować do siatki płac nauczycieli.

Radny Rakowicz: - Co roku powinny być fundusze na stroje – wiadomo, że ulegają zniszczeniu.

Rada przyjęła informacje: Komisji Rewizyjnej z kontroli, sprawozdanie z wykonania i stopnia realizacji uchwał Rady Miasta, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dn. 22.08. kontrolę realizacji losowo wybranych 19 wniosków obywateli w sprawie dodatków mieszkaniowych w zakresie terminowości załatwiania spraw. Komisja jednogłośnie stwierdziła, że wnioski były załatwiane terminowo.

Radny Kulwanowski: - Budżet miasta przeznacza środki na dofinansowanie Wydziału Zamiejscowego PB, tymczasem odnoszę wrażenie, że budynek nie ma gospodarza (chodzi o byłą SP 5), otoczenie jest zaniedbane i wygląda bardzo nieestetycznie.

Przy trzech głosach wstrzymujących się radni powzięli uchwałę w sprawie określenia polityki społeczno – gospodarczej miasta na 2007 r., oraz jednogłośnie uchwały w sprawach: zmian w budżecie miasta na 2006 r., zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych  Gminy Miejskiej oraz jej jednostek organizacyjnych, zmiany uchwały w sprawie zakazu prowadzenia handlu poza miejscami wyznaczonymi.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zostały zaliczone budowy: krytej pływalni, Zakładu Zagospodarowania Odpadów, nowych nawierzchni drogowych i chodników, hali sportowej przy ZS nr 2, zbiornika wodnego małej retencji.

Zmiana uchwały została spowodowana koniecznością doprecyzowania sankcji karnych w sposób umożliwiający ich egzekwowanie.

Jednogłośnie powzięto uchwały w sprawach: utworzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, przyjęcia statutu Związku Gmin, zmiany uchwały w sprawie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom, oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

Burmistrz: - Po raz trzeci przystępujemy do finalizowania tej sprawy: 26 gmin z powiatów Bielskiego, Siemiatyckiego i Hajnowskiego tworzy związek, który ma realizować zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Zostały uwzględnione uwagi MSW i A i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i statut nie może być zmieniany przez poszczególne gminy.

Wolne wnioski, zapytania

Radny Sacharczuk: - Została oddana do użytku bardzo ładna ulica ze ścieżką rowerową, a rowerzyści korzystają z jezdni.

Radny Kulwanowski: - Chciałem zgłosić wniosek o wykonanie zatok przy ul. Armii Krajowej, ale idąc na sesję zobaczyłem, że właśnie jest to robione.

Alicja Chaniło, przew. RO nr 12: - Czy UM będzie dysponował samochodem do przywiezienia osób niepełnosprawnych do lokalu wyborczego?

Mirosław Awksentiuk, sekretarz UM: - W Hajnówce są dwa lokale wyborcze z podjazdami dla niepełnosprawnych; jeżeli wcześniej będzie zgłoszenia o chęci zagłosowania w jednym z nich, wówczas samochód dowiezie osobę niepełnosprawną do wybranego przez nią lokalu wyborczego.

A. Ochryciuk: - Ścieżki rowerowe są w Hajnówce nowością i może trzeba czasu, zanim ludzie przyzwyczają się do nich. Zapewniam radnego Rakowicza, że przy budowie i modernizacji ulic, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, będą budowane ścieżki rowerowe – mamy taką w planie w ul. 11 Listopada. W sprawie orkiestry i dyrygenta na razie nie chcę się wypowiadać, ponieważ trwają uzgodnienia ze starostą – powiem tylko, że nasze zamierzenia idą dalej; chcemy, żeby w Hajnówce były dwie orkiestry.

notował TT


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444