Home

Ilość odsłon: 3859   Data publikacji:  2006-03-27

Hajnówka realizuje koleje projekty unijne

 

Od listopada 2005 roku miasto Hajnówka realizuje dwa projekty, współfinansowane w 75%  przez Unię Europejską  z Programu Phare 2003 – Przygotowanie projektów infrastrukturalnych w ramach INTERREG III A PL2003/005-710.01.05.

     Pierwszy z projektów pn. Wzmocnienie transgranicznych powiązań komunikacyjnych miasta Hajnówka dotyczy opracowania dokumentacji technicznej i studium wykonalności 8 ulic: Targowa na odcinku Bielska – Górna; ul. bez nazwy na odcinku od 11 Listopada – Rakowieckiego, Odległa, Strzelecka, Letnia, Wiosenna, Jutrzenki i Pogodna. Warunkiem niezbędnym ubiegania się o dotacje unijne jest gotowość wnioskodawcy do wdrożenia inwestycji, m.in. poprzez posiadanie pełnej dokumentacji technicznej, pozwoleń budowlanych, studium wykonalności i innych dokumentów.
    Wzmocnienie funkcji Hajnówki jako centrum turystyczno – kulturalno - gospodarczego regionu zależy od poprawy infrastruktury drogowej zwiększającej transgraniczną dostępność komunikacyjną oraz lokalizacyjną dla nowych działalności gospodarczych, w tym inwestycji skierowanych na rozwój turystyki opartej na walorach przyrodniczych i kulturowych regionu.
     W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji Sp. z o.o w Hajnówce.


Ulica Jutrzenki


Ulica Strzelecka

Drugi projekt pn. Opracowanie   dokumentacji  zadaszenia  widowni  amfiteatru  miejskiego II  etap  rozbudowy centrum turystyczno - kulturalnego w Hajnówce dotyczy sporządzenia koncepcji architektonicznej, projektu budowlanego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, projektów wykonawczych w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznych, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót  oraz studium wykonalności projektu.
Projekt opracowania koncepcji zadaszenia widowni amfiteatru miejskiego stanowi kontynuację  jego modernizacji z lat  2003-2004. Jego realizacja wpłynie na wydłużenie sezonu kulturalnego i turystycznego.


Nad amfiteatrem planowane jest zadaszenie

      W ramach wyłonienia wykonawcy dokumentacji zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie dwuetapowego konkursu architektonicznego.
     Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się poprzez wybranie dwóch prac konkursowych, a nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia autorów wybranych prac: firmy ‘SATO’ Sp. z o.o w Białymstoku oraz firmy ‘ARCUS’- Studio Architektury w Białymstoku.Po przeprowadzonych negocjacjach z jednym z zespołów zostanie zawarty kontrakt w miesiącu kwietniu.
    Sporządzona dokumentacja pozwoli Gminie Miejskiej Hajnówka w aplikowaniu do programów UE, a przyszłe projekty infrastrukturalne będą oddziaływać na rozszerzenie polsko-białoruskiej współpracy transgranicznej.

G.K


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444