Home

Ilość odsłon: 3596   Data publikacji:  2005-08-27

Kredyt pokrył roszczenia

    Średnio po 1500 zł. wypłacił w sierpniu hajnowski SPZOZ każdemu z pracowników zgodnie z uchwaloną w 2000 r. ustawą popularnie zwaną „203”.

     Zakłada ona, że pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przysługuje przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nie niższy niż 203 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy. Natomiast w roku 2002 przyrost wynagrodzenia wynosił 313 zł. obliczony wg wskaźnika inflacji. Kiedy pracownicy masowo zaczęli pozywać ZOZ-y do sądów, zaczęto realizować ustawę kosztem powiększania własnego zadłużenia.
   W Hajnówce pieniądze na ten cel pozyskano z kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Krajowej. Podstawą otrzymania pożyczki było przedstawienie organowi założycielskiemu czyli Radzie Powiatu projektu restrukturyzacji zakładu. SPZOZ w Hajnówce wykonał taki projekt we własnym zakresie. Rozpatrzono go pozytywnie bardzo szybko i na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego rozpoczęto postępowanie restrukturyzacyjne. Było to podstawą do złożenia wniosku do banku o uzyskanie pożyczki. Hajnowski SPZOZ jako jeden z pierwszych w województwie tego typu jednostek otrzymał pożądany kredyt.
    Pierwsza rata w wysokości 1 mln 900 tys. zł. całkowicie zaspokoiła roszczenia pracownicze oraz częściowo pokryła zobowiązania cywilno-prawne. Wypłacana kwota nie dotyczyła jednak odsetek.
    - Odsetki musimy spłacić z własnych środków – mówi Walentyna Biryłko, główna księgowa SPZOZ w Hajnówce - Wypłacimy je w 2006 r. za 2001 rok, a w 2007 za 2002 rok. Takie podpisaliśmy porozumienie z pracownikami.
    Druga transza pieniężna wpłynie do SPZOZ we wrześniu w wysokości 950 tys. zł. W całości zostanie przeznaczona spłatę zobowiązań cywilno-prawnych znanych na  31 grudnia 2004 roku, które wynosiły 1 mil. 200 tys. Pozostała kwota zobowiązań cywilno-prawnych zostanie pokryta z trzeciej transzy pożyczki, która uzyskana zostanie w październiku 2005.
     Opracowany projekt restrukturyzacji hajnowskiego SPZOZ, który stał się podstawą otrzymania kredytu zakłada między innymi otwarcie nowych poradni i oddziałów, rozwój usług komercyjnych, większą współpracę z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych, podłączenie kotłowni szpitalnej do miejskiej sieci energetycznej, przeniesienie zdalnych oddziałów szpitalnych do głów-nego budynku, przenoszenie własności obiektów SPZOZ na gminne samorządy oraz ucyfrowienie pracowni RTG.

JZ


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444