Home

Ilość odsłon: 3059   Data publikacji:  2005-01-02

XXX sesja Rady Miasta – 30.11.2005 r.

Interpelacje

Radny Wiatrowski: - Mieszkańcy ul. Grabowej chcą wiedzieć, kiedy będą mieli swobodny dostęp do swoich domów – przy planowaniu budżetu na przyszły rok należałoby uwzględnić przebudowę ulicy.

Informacja o działalności burmistrza miasta

Zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami hajnowskich firm wykonujących roboty ziemne przy budowie dróg. W trakcie spotkania rozważano możliwości pozyskania żwiru i piasku – materiałów coraz bardziej deficytowych w naszym regionie. Zawarto porozumienie z Zarządem NFOŚ i GW w sprawie umorzenia kwoty 224 745 zł. z pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków.

Radny Jańczuk: - Jak wygląda sprawa instalacji kamer i w których miejscach zostaną umieszczone?

Bazyl Stepaniuk, z – ca burmistrza: - Przetarg został rozstrzygnięty i rozpoczęto instalację kamer – montowane będą w miejscach wybranych wspólnie z Policją. Sprawa została tak pomyślana, żeby w razie potrzeby system można było rozbudować.

Wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w ZS nr 3 i UM

Gospodarka finansowa w kontrolowanej jednostce prowadzona jest prawidłowo. Komisja prosi organ założycielski o wyjaśnienie przyczyn zadłużenia ZS nr 3 względem PEC oraz podjęcie stosownych działań. (Zaległości na dzień 31.08. wynosiły 165 408 zł.). Przeanalizować i uaktualnić porozumienie na okoliczność refundacji kosztów z użytkownikami budynku uwzględniając korzystanie z pomieszczeń ogólnodostępnych. Rozważyć naliczenie refundacji kosztów za wodę i ścieki od ilości pracowników zatrudnianych przez poszczególnych użytkowników. W związku ze zmianami w strukturze zaopatrzenia w miejscowym handlu przeprowadzić przetarg na zaopatrzenie w słodycze, napoje oraz środki czystości.

Burmistrz Anatol Ochryciuk: - Uchwałą Rady dokonaliśmy zmian w budżecie i przekazaliśmy fundusze na oddłużenie, więc ten wniosek został już zrealizowany. Refundacja kosztów została w zasadzie dokonana. Przy jednym głosie wstrzymującym się radni powzięli uchwałę w sprawie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka.

 Podatek od nieruchomości i od środków transportowych

Radny Kiryluk: - Komisja Polityki Gospodarczej proponuje pozostawić niezmienioną wysokość stawki podatku od budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ze względu na trudną sytuację w ZOZ.

Burmistrz: - Po przeanalizowaniu wniosku Komisji uznaliśmy, że wprowadzimy go do projektu uchwały jako autopoprawkę.

Radny Kulwanowski: - Czy skorzystają na tym inne podmioty?

Przewodniczący Jakub Ostapczuk: - Dotyczy to wszystkich podmiotów.

Uchwałę o określeniu wysokości stawek podatku od nieruchomości powzięto przy czterech głosach wstrzymujących się.

A.Ochryciuk: - Dziś otrzymałem pismo od Związku Transportowców z apelem o rozważne ustalenie stawek podatku – myślę, że zaproponowane przez nas stawki, mimo że określane przed otrzymaniem pisma, odpowiadają na ten apel, wzrost podatku wynosi 1,7%. (Minister Finansów określił górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2005 r.. Górne granice stawek kwotowych podatku ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów – w tym roku wyniósł on 2,5%).

Uchwałę o wysokości stawek od środków transportowych radni powzięli przy trzech głosach wstrzymujących się. Przy jednym głosie wstrzymującym się powzięto uchwałę o zmianach w budżecie miasta na 2005 r.. Zwiększona została przez MF część oświatowa subwencji ogólnej o 54 461 zł.; wojewoda przekazał kwotę 208 995 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych i 110 332 zł. na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi powzięto przy trzech głosach wstrzymujących się po dopisaniu do paragrafu Obszary współpracy punktu Pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zgłoszonego przez Komisję Spraw Społecznych.

Radna Rudzińska-Patejuk: - Uważam program za mało przejrzysty, brak jest opisu doświadczeń z ubiegłego roku.

Wolne wnioski, zapytania

Radna Dymińska: - Radny Kulwanowski cieszył się z rozpoczęcia prac przed Biedronką – słusznie, ale prace zbiegły się z terminem Święta Zmarłych. Wielu ludzi było tym zbulwersowanych i zirytowanych, ponieważ spowodowało to trudności przy parkowaniu.

Radny Kulwanowski: - Niezbędne jest sporządzenia legendy do makiety miasta znajdującej się w UM, ponieważ ludzie mają trudności z rozpoznaniem miejsc i ulic.

A. Chaniło, przew. RO nr 12: - Czym kierowała się Rada ustalając takie stawki podatku, jak np. od budynku mieszkalnego 0,52 zł., a od garażu 4,10 zł. za metr kwadratowy. W jaki sposób będzie przekazywana informacja o sesjach Rady?

Radny Bołtromiuk: - Niefortunnie jest usytuowany śmietnik przy Przedszkolu nr 2 na osiedlu Millenium.

Radny Surel: - Drobnych poprawek wymaga parking przy ul. Bocznej od strony ul. 3 Maja.

W. Ostaszewska, przew. RO nr 10: - W Kurierze Hajnowskim ukazał się artykuł o wykorzystywaniu pracowników Furnelu; czy burmistrz, Rada coś w tej sprawie uczynili?

Burmistrz: - Połączenie ul. Grabowej z ul. Batorego pogorszy bezpieczeństwo mieszkańców bloków; należy przeanalizować możliwość poprawy dojazdu od strony ul. Lipowej. Prace przy Biedronce rzeczywiście rozpoczęto niefortunnie, a stało się to natychmiast po podpisaniu umowy między PUK i właścicielem terenu. Legenda do makiety zostanie wykonana. Górne stawki podatków ustala MF i musimy się do nich stosować. Informacje o sesjach RM są dostępne w bardzo wielu miejscach. Sprawa usytuowania śmietnika zostanie przekazana wg kompetencji do ZGM i PUK. Organy samorządowe nie mogą ingerować w sprawy zakładów pracy – kontaktujemy się i jesteśmy informowani, natomiast sprawy poruszone w artykule należą do kompetencji Inspekcji Pracy.

TT


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444