Home

Ilość odsłon: 2930   Data publikacji:  2005-12-07

XXIX sesja Rady Miasta – 26.10.2005 r.

      W pierwszej części sesji radni pojechali autobusem MZK do różnych dzielnic Hajnówki i zostali zapoznani przez burmistrza występującego w roli przewodnika ze zrealizowanymi, bądź będącymi w trakcie realizacji inwestycjami miejskimi; obejrzeli ulice w dzielnicach Nowa Leśna i Paszki, Przedszkole nr 2 (po termomodernizacji) i Centrum Rekreacyjno – Sportowe.

Interpelacje

Radny Kulwanowski: - Chcę wspomnieć o sprawie, która kilkakrotnie była przedmiotem interpelacji i właśnie jest finalizowana – doczekaliśmy się uporządkowania terenu przy Biedronce.

Informacja o działalności przewodniczącego RM.

Przewodniczący Rady Jakub Ostapczuk: - Wszyscy radni złożyli w terminie swoje oświadczenia majątkowe w US, swoje oświadczenie złożyłem u wojewody.

Burmistrz Anatol Ochryciuk: - Wszyscy zobowiązani do tego pracownicy UM i podległych jednostek złożyli oświadczenia majątkowe w terminie.

J. Ostapczuk: - 28 września odrzuciliśmy skargę mieszkańców Poryjewa jako bezzasadną, ale 20.X. pani Z. Mączka wniosła kolejną skargę i sprzeciw wobec decyzji Rady, nie wysuwając nowych argumentów, wobec czego niezbędne jest ponowne głosowanie nad podtrzymaniem przyjętego stanowiska.

W głosowaniu za podtrzymaniem stanowiska w sprawie skargi mieszkańców Poryjewa trzynastu radnych było za, siedmiu wstrzymało się od głosu.

Rada przyjęła Informację o realizacji inwestycji miejskich ze szczególnym uwzględnieniem funduszy unijnych, oraz o Instrumentach prawnych i ekonomicznych samorządu miejskiego mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości.

Relacje samorządu miejskiego i przedsiębiorców regulują liczne ustawy, wyszczególniające rodzaje pomocy o charakterze ekonomicznym, w tym m.in.: zwolnienie z podatku, obniżka lub zmniejszenie podstawy opodatkowania, zwolnienie z opłat, obniżenie wysokości opłat, zaniechanie poboru podatków i opłat, umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami, umorzenie zaległości opłat z odsetkami, umorzenie kar, odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty.

W Hajnówce pomoc publiczna dla przedsiębiorców realizowana jest w trybie indywidualnym. Stosowane są różne przewidziane prawem formy pomocy, szczególnie rzadkie są przypadki umorzenia podatków i opłat.

Ustawowy system finansowy samorządów szczebla gminnego nie zakłada aktywnych form realizacji pomocy publicznej o charakterze ekonomicznym dla przedsiębiorców.

Urząd Miasta jest inicjatorem i organizatorem różnych spotkań szkoleniowo – integracyjnych przedsiębiorców z Hajnówki i okolicznych gmin. Kontakty zagraniczne nawiązywane i utrzymywane przez Urząd Miasta i Starostwo służą także  prezentacji ofert handlowych naszych przedsiębiorców. Podczas udziału w różnego rodzaju targach i wystawach prezentowane są także prospekty oferowanych usług i wyrobów hajnowskich firm.

W toku bieżących kontaktów zebrano opinie przedsiębiorców i wyłoniono problemy, które można zaliczyć do specyficznych dla naszego regionu: brak wysoko kwalifikowanej kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla; brak wykwalifikowanych osób do pracy w zawodach: ślusarz, spawacz, frezer, szwaczka; peryferyjne położenie Hajnówki; zaostrzone normy ochrony środowiska; brak kooperantów w branży drzewnej i meblarskiej; trudności z pozyskaniem surowca drzewnego.

Przy jednym głosie wstrzymującym się radni powzięli uchwały: w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego (weksel na zabezpieczenie kwoty 224.745 zł., przeznaczonej na termomodernizację PS nr 2 i budynku UM – złożono wniosek do NFOŚ i GW o umorzenie części pożyczki zaciągniętej na budowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w takiej kwocie) i w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

Na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy oraz wpływie opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększono plan dochodów o 442.703 zł. i kwotę tą przeznaczono na wydatki w dziale Oświata, realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej (104 tys. zł.) i zakup nowości wydawniczych (17 tys. zł.).

W związku z rozliczeniem dodatków mieszkaniowych zmniejszono o 210 tys. zł. wydatki w dziale Pomoc społeczna i o tą kwotę zwiększono wydatki w dziale Oświata i wychowanie (200 tys. zł.) i Transport i łączność/drogi publiczne (10 tys. zł.).

Uchwały o zaliczeniu ulic do kategorii dróg gminnych i nadaniu nazw ulicom powzięto jednogłośnie.

Ulica będąca dawniej drogą wewnętrzną w osiedlu Chemiczna nazwana została ulicą Jana Filipczuka, a droga na osiedlu Międzytory na wniosek mieszkańców – Księżycową.

Przy jednym głosie wstrzymującym się radni powzięli uchwałę o zmianie nazwy ulicy – końcowa część ulicy Białostockiej, od ul. Sportowej do HDK, nazywa się teraz ulicą Tamary Sołoniewicz.

Radna Rudzińska-Patejuk: - Przy zmianie nazwy ulicy zawsze wynikają jakieś komplikacje. Przy ul. Białostockiej 2a mają siedzibę dwie organizacje pozarządowe: Fundacja „Muzyka Cerkiewna” i Towarzystwo Ochrony Krajobrazu – poniosą one koszty zmian we wpisach rejestrowych, jest to też sprawa wydanych już druków reklamowych i innych; należy zrekompensować im koszty wynikające ze zmiany nazwy.

A.Ochryciuk: - Gdyby chodziło o osoby fizyczne, nie byłoby problemu; w tej sytuacji należy znaleźć sposób rekompensaty tym bardziej, że nie są to duże kwoty.

Wolne wnioski

Radny Kiryluk: - Czy przy ul. Bocznej znajdą się dodatkowe znaki drogowe? Proponuję, żeby wszędzie, gdzie jest to możliwe budować ścieżki rowerowe. Co z kamerami na ulicach Hajnówki?

Radny Sacharczuk: - Bardzo estetycznie i funkcjonalnie został urządzony Plac Zabaw, ale brakuje tam oświetlenia i ciemno jest w parku obok, a w budynku przy Parkowej prowadzone są lektoraty języków obcych.

Radny Rakowicz: - Czy Centrum Rekreacyjno – Sportowe zostało już przyjęte? Można zauważyć pewne wady w wykonaniu – nierówna nawierzchnia kortu, źle zamontowane ławki.

Radny Wiatrowski: - Cały teren PUK – u jest założony plastikowymi pojemnikami – należałoby je wywieźć.

Burmistrz: - Budowa ul. Bocznej zostanie zakończona do końca października i wówczas zostaną ustawione wszystkie niezbędne znaki drogowe. Sprawa monitorowania ulic Hajnówki przeciągnęła się w czasie z powodów formalnych, ale dobiega finału – jeszcze w tym roku zostanie zainstalowanych 8 kamer. Oświetlenie Parku  Miejskiego wymaga modyfikacji i zostanie ona wykonana. Budowa CR – S została zakończona, natomiast wykonawcy i podwykonawcom zostały wskazane usterki do usunięcia. Poza kortami wszystkie obiekty są bezpłatne i korzysta z nich coraz więcej chętnych. Nie ma wydzielonego miejsca do gromadzenia plastików, ale są one stale segregowane i belowane, czyli występuje ciągła rotacja.   

Notował TT.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444