Ilość odsłon: 3109   Data publikacji:  2005-06-16

XXVI sesja Rady Miasta
– 18.05.2005r.

Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek burmistrza, w związku z koniecznością powzięcia uchwał dotyczących inwestycji miejskich.

Przewodniczący Jakub Ostapczuk przedstawił nowego zastępcę burmistrza, Bazylego Stepaniuka.

                                            Interpelacje.

Radny Kulwanowski: - 18.03.2003r. złożyłem wniosek o modernizację parkingu przy markecie Biedronka z sugestią o współudział marketu przy realizacji tego działania. Minęły dwa lata i nic się nie zmieniło, a istniejący układ nie zdaje egzaminu. Rok temu Komisja Spraw Społecznych przekazała burmistrzowi 14 wniosków dotyczących turystyki: co się z nimi stało?, co postanowiono?, co zostało zrealizowane?

Radna Rudzińska-Patejuk: - Na miesiąc maj w planie pracy Rady była zaplanowana informacja o stanie i możliwościach kultury fizycznej – dlaczego nie ma jej w porządku obrad?

                                  Informacja o działalności burmistrza.

Radna Dymińska: - Proszę o więcej informacji z tematu organizacji przygotowań do nowego roku szkolnego pod kątem zajęć pozalekcyjnych.

Radna Rudzińska-Patejuk: - Na jakie cele przeznaczane są zyski w spółkach komunalnych?

Radny Surel – Za jaką kwotę został sprzedany teren przy ulicach Warszawska – 3 Maja?

Radny Rakowicz: - Czy znany jest już zakres robót drogowych do wykonania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich?

Burmistrz Anatol Ochryciuk: - Arkusze organizacyjne zostały przygotowane, skonsultowane i poprawione – teraz są w Kuratorium i czekają na zatwierdzenie. Dodatkowe zajęcia wymagają znalezienia na nie środków finansowych.

Spółki komunalne nie są nastawione na wysoki zysk, ponieważ skutkowałoby to wzrostem cen usług świadczonych mieszkańcom. Każda spółka znajduje się w innej sytuacji.. Podział zysków przedstawia się następująco: inwestycje, nagrody dla załogi, zasilenie funduszu zakładowego.

Nie mamy jeszcze zawartej umowy z kupcem – komisja przetargowa pozytywnie oceniła propozycję oferenta. Cena terenu to 366 tys. zł. i 200 tys. na cele miasta.

Odbyło się spotkanie z przedstawicielem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, został ogłoszony przetarg na budowę chodnika w ul. Piłsudskiego od Warszawskiej do Białowieskiej; jeżeli zostaną pieniądze będziemy wskazywali miejsca do remontu.

Przewodniczący: - Na wniosek burmistrza – w związku z niepełnym materiałem – zaproponowałem na konwencie przełożenie informacji o kulturze fizycznej na miesiąc czerwiec i konwent wyraził na to zgodę.

Jarosław Grygoruk, kierownik Referatu Polityki Gospodarczej UM: - Konieczność zmiany uchwały dotyczącej miejskiej pływalni wynika ze zmiany kosztorysu inwestycji i terminu realizacji.

Radny Wiatrowski: - Koszt inwestycji znacząco wzrósł, ponadto będzie ona realizowana przez nową Radę, więc podejmowanie decyzji w tej sprawie uważam za niewłaściwe.

Radny Jańczuk: - Nie możemy odkładać tej decyzji – nasze dzieci jeżdżą na pływalnię do Bielska.

Radny Kulwanowski: - Wycofanie się z tej inwestycji spowoduje, że nasi następcy będą startowali od zera.

Burmistrz: - Koszty budowy oczyszczalni ścieków spłacamy do dzisiaj i nigdy nie był to argument podnoszony przy zatwierdzaniu tamtej inwestycji. Fundusz, z którego możemy skorzystać jest otwarty do końca maja, następna transza zostanie uruchomiona w 2007 roku.

Uchwałę o zmianie uchwały powzięto przy jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym się.

J. Grygoruk: - Kolejna zmiana uchwały wynika z konieczności zmiany wniosku: wg wskazań Urzędu Marszałkowskiego wnioski zgłoszone w pięciu różnych pozycjach należy ująć w jednej pozycji jako Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbudową systemu wodno – kanalizacyjnego miasta Hajnówka.

Radni powzięli uchwałę jednogłośnie.

                                Wolne wnioski, zapytania.

Radny Surel: - Kiedy rozpocznie się budowa ul. Brzozowej? Most na torze kolejowym Hajnówka – Bielsk jest zdezelowany, a torowiskiem chodzą ludzie.

Radny Rakowicz: - Złożyłem prośbę o udostępnienie pewnych danych – chcę wiedzieć, czy je otrzymam, ponieważ przygotowuję projekt uchwały dla przedsiębiorców.

Radny Wiatrowski: Klub radnych Nasze Podlasie wystąpił z wnioskiem o zajęcie się miejscem pochówku zamordowanych w 1943 r., znajdującym się na Cmentarzu Katolickim.

Walentyna Ostaszewska (RO nr 10): - Czy w kosztach przebudowy ul. Batorego Będzie uczestniczyła sieć Kaufland? Na ul. Kolejki Leśne rośnie drzewo zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców. Miało odbyć się spotkanie z przewodniczącymi rad osiedli.

Wiktor Dzik (RO nr 6): - Na ul. Krzywą trzeba koniecznie nawieźć ziemi, należałoby też podwyższyć wjazd na ul. Skarpową. Potrzebny jest chodnik przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Nowowarszawskiej. Na ul. Nowowarszawskiej w pobliżu szkoły są nierówności w jezdni i po opadach tworzą się kałuże; remontu wymaga też niewielki odcinek ul. Prostej.

         Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

A.Ochryciuk: - Trzy lata temu KSS przygotowała ważne materiały, w których przedstawiła najistotniejsze działania bieżące i inwestycyjne. W Hajnówce nie pojawił się jeszcze poważny inwestor z branży turystycznej. W planach zagospodarowania przestrzennego są wskazane tereny, problem stanowi brak uzbrojenia. Jedna działka została już kupiona, jest kolejny chętny, ale brak jest drogi dojazdowej do działki. Budowa ulicy Rakowieckiego to pierwszy krok w tym kierunku, następnym będzie budowa odnogi od tej ulicy. W tamtym miejscu są tereny prywatne, nie wszyscy właściciele chętnie odstępują ziemię, poza tym nie do końca są uregulowane prawa własności. Samorząd ma za zadanie stwarzać warunki do inwestowania. Market Biedronka zrealizuje przebudowę parkingu, latem zostanie ogłoszony przetarg. Wciąż powstają nowe zatoki parkingowe, największy przyrost miejsc nastąpi po wybudowaniu ulicy Bocznej. Duży parking powstanie przy domu handlowym obok stołówki Furnelu. Funkcjonuje i cieszy się dużym zainteresowaniem turystów kolejka wąskotorowa. Jest możliwość otworzenia schroniska młodzieżowego w Internacie ZSZ – Starostwo nie podjęło jeszcze decyzji. Pierwsza ścieżka rowerowa powstanie przy ul. Rakowieckiego. Muzeum Kultury Białoruskiej planuje zwiększenie ilości miejsc w pokojach gościnnych, powiększyła się baza gastronomiczna (Leśniczanka). Stałą działalność wykazują: Studio Form Wzorniczych, Galeria Miejska, Muzeum Kultury Białoruskiej, HDK. Mimo pomocy ze strony samorządu kłopoty ma PTTP – być może uda się połączyć jego działalność z Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej. W Hajnówce odbywa się wiele imprez kulturalnych i sportowych, do największych należą: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej, siatkówka plażowa, półmaraton, Studio Lato Radia Białystok. Samorząd uczestniczy też w targach turystycznych.

Na ul. Brzozowej w miesiącu lipcu zostanie ułożony polbruk. Zgłosiliśmy do PKP wniosek o przekazanie nam torowiska. Radnemu Rakowiczowi proponuję spotkanie w celu ustalenia zakresu informacji. Lista Miejsc Pamięci Narodowej jest ustalana przez Urząd Wojewódzki i na tej podstawie otrzymujemy dotacje; niezależnie od tego zainteresuję się tą sprawą. Ulice Batorego i Prosta są drogami powiatowymi. Właściciel terenu powinien wystąpić z wnioskiem o wycięcie drzewa. Spotkanie z przewodniczącymi rad osiedli odbędzie się. Ul. Krzywa zostanie naprawiona, będzie położony chodnik przy Warszawskiej i Nowowarszawskiej. Zarząd SM wydzielił nowe tereny pod garaże na osiedlu Mazury.

Przewodniczący: - Przypominam, że 27 maja mija 15 rocznica samorządności.

                                                              notował TT


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444