Home

  
Gazeta Hajnowska - kształtowanie linii programowej

Organizowanie niezbędnej pomocy w wydawaniu i rozwijaniu Gazety Hajnowskiej to jedno z zadań powołanej do życia w dn. 1.02.2004 r Rady Programowej. Będzie on pełnić swoje obowiązki przez okres 2004-2006 i składa się z osób:

  1. Michał Androsiuk

  2. Helena Jonasz

  3. Jadwiga Kuczkin

  4. Leonard Kulwanowski

  5. Karol Nieciecki

  6. Lidia Słomińska

  7. Jolanta Zachaj

Do zadań Rady należy ponadto przyjmowanie postanowień w sprawach organizacyjnych przy wydawaniu Gazety nie zastrzeżonych w kompetencjach innych osób i organów oraz przedkładanie wniosków do Wydawcy i Burmistrza w sprawach dotyczących Gazety.

Pierwsze spotkanie odbyło się w dn.10 lutego 2004 r, podczas którego wybrano przewodniczącego Rady Karola Niecickiego i zastępcę Michała Androsiuka.
Posiedzenia Rady będą odbywać się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak jak 2 razy w roku. Udział w nich ma charakter społeczny.
Do uczestnictwa w posiedzeniach zapraszani będą:
Halina Wojskowicz – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Joanna Łapińska - redaktor naczelny oraz Tadeusz Topolski - redaktor Gazety.
Pierwsze spotkanie Rady Programowej wyłoniło podczas dyskusji wnioski i nowe pomysły na wzbogacenie treści miesięcznika a tym samym sposoby zwiększenia jego popytu wśród Mieszkańców Hajnówki.

JZ


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444