Home

Ilość odsłon: 17679   Data modyfikacji:  2005-07-26

PIENIĄDZE DLA FIRM
małych i średnich - PHARE 2003
FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH

Działania, które mogą być finansowane to:

 • zakup nowych środków trwałych: maszyn, urządzeń z oprogramowaniem, sprzętu komputerowego,

 • zakup nowych środków transportu lub nowego wyposażenia transportowego, pod warunkiem, że usługi transportowe nie są głównym przedmiotem działalności wnioskodawcy,

 • zakup oprogramowania komputerowego, dostosowanego do bieżących potrzeb wnioskodawcy związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem,

 • zakup nowych mebli w przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących działalności z zakresu hoteli i restauracji (dział 55 PKD).

Kwota wsparcia:  od  2.000 EUR do 50.000 EUR do  50%  kosztów kwalifikowanych

Terminy składania wniosków:  do 7 października i 9 grudnia 2005 oraz do 3 lutego 2005 do15:00.

ROZWÓJ I MODERNIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW W OPARCIU O NOWE TECHNOLOGIE

Działania, które mogą być finansowane to:

Inwestycje dotyczące realizacji działań w oparciu o wdrożenie nowoczesnej technologii (pozyskanej lub opartej na własnych rozwiązaniach), maszyn i urządzeń automatyzacji,

Kwota wsparcia:  od  2.000 EUR do 100.000 EUR do  50%  kosztów kwalifikowanych

Terminy składania wniosków: do 8 sierpnia 2005 do godziny 15.00.

PROGRAM ŚCIEŻKI DO INNOWACJI DO BIZNESU

Działania, które mogą być finansowane to:

Inwestycje dotyczące realizacji kwalifikowanych działań niezbędnych do wdrożenia innowacji lub nowych technologii, prowadzących do wprowadzenia nowego produktu bądź usługi zgodne z opisem w Wytycznych dla Wnioskodawców

Kwota wsparcia:  od  2.000 EUR do 100.000 EUR do  50%  kosztów kwalifikowanych.
Terminy składania wniosków:  do  10 sierpnia 2005r. do godz. 15.00.

Centrum Wspierania Biznesu
Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
HAJNÓWKA, ul. Wierobieja 30 lok.18, tel. 682 51 87

Alicja Orzechowska
Doradca Przedsiębiorczości/Analityk Finansowy
orzechowska@pfrr.bialystok.pl 
Joanna Chmielewska
Doradca Przedsiębiorczości
chmielewska@pfrr.bialystok.pl

 

CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU W HAJNÓWCE

 

Naszym głównym celem jest  rozwijanie przedsiębiorczości na terenie Powiatu Hajnowskiego

Nasze działania obejmują:

1. Bezpłatne usługi informacyjne:

 • podstawowe porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą;
 • prawno-administracyjne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej (jak zarejestrować nową firmę, jaką wybrać formę opodatkowania);
 • podstawowe informacje o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego;
 • informacje na temat dostępnych programów pomocowych oraz możliwościach i sposobach korzystania z instrumentów wsparcia MSP;
 • pomoc w kojarzeniu partnerów gospodarczych;
 • materiały na temat Unii Europejskiej;
 • organizację seminariów, szkoleń, konferencji.

2. Pomoc w uzyskaniu dotacji z Unii Europejskiej.

3. Udzielanie preferencyjnych pożyczek.

Dotacje na Inwestycje

·         SPO – WKP Działanie 2.3. Dotacje na inwestycje dla firm istniejących powyżej 3 lat. Dofinansowanie do 50 % wydatków kwalifikowanych.

·         ZPORR Działanie 3.4. Dotacje na inwestycje dla mikroprzedsiębiorców – działających do 3 lat:

Kto może ubiegać się o wsparcie ?

Beneficjentem są mikroprzedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku krócej niż 3 lata, zatrudniające średniorocznie poniżej 10 pracowników.

Dofinansowanie dla projektu inwestycyjnego ze środków publicznych:

- do 50 000 euro (równowartości w PLN),
- wartość wsparcia do 65%.

Koszty kwalifikujące się do objęcia dotacją :

·   cena nabycia gruntów bezpośrednio związanych z realizacją projektu,

·   cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych takich jak budowle i budynki oraz maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparatura, wyposażenie biurowe, infrastruktura techniczna,

·   koszty nabycia środków transportu drogowego, pod warunkiem że projektodawca nie należy do sektora transportowego,

·   koszt nabycia wartości niematerialnych i prawnych


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444